Aletheia – Katja Petrovec Šuštar, s.p.

aletheia-logo

ZVO-2 – pregled novosti in roki za izpolnitev zahtev: Ravnanje z odpadki, sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti in okoljevarstvena dovoljenja

🗓️ 8. 6. 2022 | 10.00–12.00

📍 spletna izvedba – zoom

Na izobraževanju bomo pregledali novosti novega Zakona o varstvu okolja ZVO-2 s področja ravnanja z odpadki, nova pravila sistema proizvajalčeve razširjene odogovornosti in okoljevarstvenih dovoljenj, opozorili na roke za izpolnitev zahtev in odgovorili na vaša vprašanja.

ZVO-2: Ravnanje z odpadki, sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti in okoljevarstvena dovoljenja

Opis izobraževanja

13. 4. 2022 je pričel veljati novi Zakon o varstvu okolja ZVO-2, ki je prinesel veliko novosti. Zakon je zelo obsežen, saj ima v primerjavi z ZVO-1 4 poglavja in kar 122 členov več.

 

NEKATERE NOVOSTI:

– za obdelavo odpadkov in za zbiranje odpadkov bo treba imeti lastninsko pravico na premičninah in nepremičninah in jo pridobiti v petih letih (do 13. 4. 2027);

– potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev, trgovcev, prevoznikov in posrednikov je po novem odločba o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti za zbiralce, trgovce, prevoznike in posrednike;

– zbiralec, ki bo predhodno skladiščil nevarne odpadke v skladišču z zmogljivostjo nad 50 t in te odpadke oddajal v obdelavo v napravo, v kateri se bo izvajala ena ali več dejavnosti, ki bodo povzročale industrijske emisije, bo moral pridobiti OVD za naprave, v kateri se bo izvajala ena ali več dejavnosti, ki bodo povzročale industrijske emisije; 

skupno izpolnjevanje obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti namesto skupne sheme bo po novem zagotavljala organizacija, ki jo ustanovijo proizvajalci istovrstnih proizvodov;

ena organizacija za en tok proizvodov.

 

PODROBNEJE SE BOMO SEZNANILI:

s področjem odpadkov, ki so prenešeni iz Uredbe na zakonski nivo

s sistemom proizvajalčeve razširjene odgovornosti PRO (za proizvode, ki se jih daje na trg ali uvaža: motorna vozila, električna in elektronska oprema, baterije in akumulatorji, embalaža, gume, zdravila, fitofarmacevtska sredstva in nagrobne sveče),

z okoljevarstvenimi dovoljenji in odločbami za opravljanje priglašene dejavnosti (do sedaj vpis v evidenco zbiralcev, prevoznikov, trgovcev in posrednikov),

z roki, v katerih bo treba izpolniti zahteve in obveznosti. 

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO VSEM, KI:

– delujejo, prodajajo, uvažajo in razvijajo, dodelujejo, obdelujejo motorna vozila, električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje, embalažo, gume, zdravila, fitofarmacevtska sredstva in nagrobne sveče in so vključeni v skupne sheme ravnanja z zgoraj naštetimi proizvodi ali imajo dovoljenje za samostojno izpolnjevanje obveznosti; 

– ravnajo z odpadki (predelovalci, odstranjevalci, zbiralci, trgovci z odpadki in posredniki) in že imajo okoljevarstvena dovoljenja ali jih bodo pridobivali na novo; 

– zbirajo odpadke in so vpisani v evidenco zbiralcev odpadkov;

– prevažajo odpadke, trgujejo z odpadki ali opravljajo posredništvo z odpadki in so vpisani v evidenco prevoznikov, trgovcev in posrednikov odpadkov; 

– imajo ali bodo pridobivali okoljevarstvena dovoljenja za naprave, v katerih opravljajo dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, po novem okoljevarstvena dovoljenja za naprave, v katerih se opravlja dejavnost, ki povzroča industrijske emisije, in ostala dovoljenja.

Izvajalka

Polonca POLJANEC PERIČ

Univ. dipl. inž. kemije, kot inšpektorica za okolje je na Inšpektoratu RS za okolje in prostor 17 let opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov, sedaj pa že več let v podjetju Environ strankam svetuje pri vseh vprašanjih v zvezi z okoljem, opravlja ocene stanja obratovanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja, predlaga rešitve in nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij.

Stranke pripravlja na pregled inšpektorjev za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki ipd., svoje znanje pa predaja tudi na izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Kotizacija

Kotizacija za udeleženca je 80 € + DDV.

Prijavnica

"*" indicates required fields

Kontaktna oseba
Elektronski naslov*
Katero izobraževanje vas zanima?
Izberite izobraževanje iz stalne ponudbe ali izobraževanje po meri:*
Privolitev*
Privolim, da Aletheia, Katja Petrovec Šuštar s. p. kot upravljavec zbira in uporablja zgoraj navedeni e-naslov/e-naslove, ime in priimek ter naziv organizacije za obveščanje o potencialno relevantnih izobraževalnih dogodkih v organizaciji Aletheie. Zgoraj navedeni podatki se hranijo in uporabljajo do preklica, vendar ne več kot 10 let od privolitve. Zunanji uporabnik vaših podatkov je zgolj ponudnik storitev e-poštnega marketinga (pogodbeni obdelovalec), izjemoma je lahko zunanji uporabnik tudi tisti, ki bi za to imel izrecno zakonsko podlago. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvaja. Privolitev lahko kadarkoli prekličete po e-pošti ali na drug pisen način, ne da bi to vplivalo na obdelavo podatkov do preklica. V skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do popravka, omejitve obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti vaših podatkov ter možnost prijave morebitne kršitve pri Informacijskem pooblaščencu.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.