Vabimo na pregled treh novih zakonov, ki bi jih moral poznati vsak, ki se ukvarja z nepremičninami, načrtovanjem, evidentiranjem, pridobivanjem dovoljenj in gradnjo.

CELOVITA PREDSTAVITEV TREH NOVIH ZAKONOV S PODROČJA NEPREMIČNIN IN GRADNJE

Vse, kar morate vedeti o Zakonu o urejanju prostora, Zakonu o katastru nepremičnin in Gradbenem zakonu


sreda, 9. marec 2022, 10.00–13.20
SPLETNI SEMINAR

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
ZAPS je seminarju dodelila 3 kreditne točke – sklop A.

 PROGRAM

10.00–11.00 mag. Tomaž Černe, ZUreP-3
Prenovljeni Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) je bil 9. decembra 2021 sprejet skupaj z novim Gradbenim zakonom, veljati je začel konec leta 2021, uporabljati pa se začne 1. junija 2022. ZUreP-3 ohranja ključne rešitve svojega predhodnika, delno spreminja in nadgrajuje pa jih predvsem na področju prostorskega načrtovanja državnih ureditev, v postopkih načrtovanja na občinski ravni, na področju določanja in evidentiranja gradbene parcele in odmere komunalnega prispevka. ZUreP-3 daje tudi večjo pristojnost občinam pri dovoljevanju in nadziranju posegov v prostor in večjo stopnjo digitalizacije poslovanja prostora in graditve.
Na seminarju bomo osvetlili celotno vsebino novega zakona ter poudarili ključne novosti.

11.00–12.00 mag. Marijana Vugrin, ZKN
Urejene nepremičninske evidence predstavljajo pravilen prikaz dejanskega in pravnega stanja nepremičnin. Dejansko stanje nepremičnin je bilo do sedaj vodeno v treh različnih evidencah in sicer v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin, kar je tako lastnikom kot uporabnikom prostorskih podatkov povzročalo nemalo preglavic, poleg tega pa so se istovrstni podatki lahko tudi izkazovali na različne načine. Združitev vseh treh evidenc v eno, nadgraditev pomanjkljivosti, ki so se izkazale ob 15-letni uporabi določil Zakona o evidentiranju nepremičnin in večja odprtost za povezovanje z drugimi evidencami so glavni razlogi, da je bil 26. marca 2021 za področje evidentiranja nepremičnin sprejet nov zakon, Zakon o katastru nepremičnin, ki stopi v uporabo 4. aprila 2022. Zakon prinaša kar nekaj revolucionarnih novosti, tako v procesih za izvedbo sprememb podatkov o nepremičninah v evidenci nepremičnin, v tako imenovanem katastrskem postopku, kot tudi pri evidentiranju in vodenju posameznih sestavin nepremičnine in nepremičnine kot celote.
V okviru predavanja bo na kratko predstavljena vsebina novega zakona, podrobneje pa bodo izpostavljene novosti, povezane z evidentiranjem stavb, območij stavbnih pravic in služnosti ter povezovanja z drugimi evidencami (zemljiška knjiga, prostorski informacijski sistem).
12.00–12.20 – odmor

12.20–13.20 Aleksandra Velkovrh, GZ-1
Po številnih spremembah in amandmajih v fazi sprejemanja je gradbeni zakon sprejet in v obdobju do začetka uporabe se je pomembno seznaniti z določbami, ki se bodo spremenile in opustile, ter z določbami, ki so na področju gradbene zakonodaje novost.
Predstavljene bodo bistvene novosti, prihodnje olajšave in tudi zaostritve za vse deležnike, tudi glede prometa z nepremičninami. Na predavanju vas bomo opozorili, s katerimi dejanji se splača pohiteti in s katerimi počakati do 1. junija 2022.

Predavanje je namenjeno investitorjem, zaposlenim na upravnih enotah in občinah, upravnikom, pooblaščenim osebam, projektantom, nadzornikom, urbanistom in geodetom, izvajalcem, nepremičninskim posrednikom, svetovalcem, inženirjem ter lastnikom stanovanj, nepremičnin, nelegalnih objektov.

PREDAVATELJI

Mag. Tomaž ČERNE je vodja projektov s področja urejanja prostora, urbane ekonomike, zemljiške politike ter investicijskega inženiringa za javni in zasebni sektor, predavatelj višje šole za predmete Urbanizem, Varstvo okolja in zakonodaja, Okoljske dajatve in financiranje. Že več kot 20 let je zaposlen v podjetju IGEA, kjer vodi projekte s področja urejanja prostora, urbane ekonomike, zemljiške politike ter investicijskega inženiringa. Je predsednik Sekcije za urejanje prostora pri Zvezi geodetov Slovenije in član upravnega odbora Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI.
Mag. Marijana VUGRIN je geodetka, ki se z nepremičninskimi evidencami in podatki, ki se vodijo v njih, ukvarja že več kot 30 let, bila je del ekipe pri skoraj vseh večjih nepremičninskih projektih v Sloveniji. Je urednica GEO bloga pri Inženirski zbornici Slovenije in izpraševalka na strokovnih izpitih iz geodetske stroke. Je tudi članica skupine za zakonodajo, preko katere strokovnjaki s področja geodezije spremljajo vso nepremičninsko in prostorsko zakonodajo in pripravljajo pripombe. Objavlja članke v publikacijah, ki obravnavajo urejanje nepremičnin in sodeluje na strokovnih srečanjih.
Aleksandra VELKOVRH, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in v zaporih, bila je dolgoletna gradbena inšpektorica in vodja medobčinskega inšpektorata. Je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem, avtorica prispevkov, v zadnjih dveh letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove zakonodaje.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 200 € neto (244 € z DDV).

Prijava