Skupina je polna! Ponovitev v torek, 16. aprila 2019


vabimo na interaktivni seminar

ODGOVORI NA 100 VPRAŠANJ O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE

Kaj je v praksi prinesla Splošna uredba (EU) o varstvu podatkov (GDPR)?


torek, 26. marec 2019, 9.00–12.30
Hotel CUBO, Slovenska cesta 15, Ljubljana

Konec maja 2018 je stopila v uporabo Uredba GDPR (SUVP – Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov), ki je organizacijam, ki rokujejo z osebnimi podatki, prinesla kar nekaj sprememb in novosti.
Na seminarju vam bo predavatelj mag. Urban Brulc, samostojni svetovalec Informacijskega pooblaščenca, predstavil, kaj so te spremembe prinesle v praksi in odgovoril na dileme, s katerimi se v letu po uvedbi srečujete vzgojno-izobraževalni zavodi:

1. Katere novosti uredbe ne pridejo v poštev za vzgojno-izobraževalne zavode?
2. Katere kršitve so predmet poročanja (samoprijav)?
3. Ali je potrebno obveščanje o kršitvi, če je pri posredovanju informacij napačni osebi šlo le za pomoto?
4. Ali mora zaposleni, ki je izgubil šifriran zunanji disk s podatki otrok, prijaviti kršitev?
5. Ali mora imeti zavod zunanjega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov?
6. Kako in kdaj se ga imenuje ter kakšne pogoje mora izpolnjevati?
7. Ali je pooblaščena oseba odgovorna za kršitve?
8. Kakšne so njene konkretne naloge?
9. Kdaj je za obdelavo osebnih podatkov potrebna privolitev?
10. Kaj je treba narediti s starimi (aktivnimi) privolitvami?

11. Kaj mora privolitev vsebovati?
12. Ali pedagog lahko izven pouka sprašuje otroka o družinskih razmerah?
13. Ali lahko šola ob prešolanju pošlje učenčevo originalno ali kopirano šolsko dokumentacijo na drugo šolo z navadno pošto?
14. Ali so na pisemski ovojnici, ki jih šola pošilja staršem in drugim osebam, lahko zapisane informacije o vsebini pošiljke?
15. Kaj če je e-sporočilo z osebnimi podatki po pomoti poslano tudi osebam, ki niso bili mišljeni kot prejemniki?
16. Ali lahko pedagog nese kontrolne naloge domov, kjer jih pregleduje?
17. Je dopustno uničevanje dokumentov pred potekom roka hrambe?
18. Ali lahko šolska svetovalna služba vodi dve ločeni dokumentaciji obravnavanih otrok?
19. Ali lahko šola pridobi predhodno privolitev staršev o obveščanju, zaradi katere bolezni je posamezen otrok odsoten?
20. Ali je pravilno, da je na zdravniškem potrdilu otroka zapisana njegova dieta, gibalne in druge ovire, alergije, …?

21. Ali je potrebna privolitev, če želi zaposleni v zavodu izvesti testiranje izbranih otrok za neki projekt?
22. Ali je potrebna privolitev za analizo večjega števila otroških likovnih izdelkov za potrebe nekega projekta?
23. Kdaj in na kateri podlagi lahko komisija v vrtcu, ki odloča o sprejemu otrok v vrtec, pridobi podatke glede resničnosti nekaterih navedb staršev?
24. Ali je dopustno, da zavod od staršev zahteva predložitev posebnih podatkov (dohodninska odločba …)?
25. Ali zavod lahko pridobi EMŠO iz uradnih evidenc za potrebe izvršbe?
26. Ali je dopustno odkriti podatek, da ima otrok resno nalezljivo bolezen, čeprav otrokovi skrbniki izrazijo željo, da se podatek ne razkrije?
27. Ali je dopustno, da so na hodniku šole/vrtca objavljeni seznami otrok?
28. Ali je dopustno, da je objavljen vozni red šolskega avtobusa s podati o učencih, časih in postajah?
29. Ali so lahko na hodniku vrtca obešeni izdelki otrok z imenom, skupino in starostjo?
30. Ali so lahko garderobne omarice opremljene z imeni (brez priimkov) otrok?

31. Ali so lahko na garderobnih omaricah prilepljeni portreti otrok?
32. Ali so lahko na oglasnih panojih objavljeni izpitni seznami učencev?
33. Ali je dopustno, da svet zavoda ob javnem razpisu za ravnatelja svetu staršev pošlje povzetek o kandidatih?
34. Ali je dopustno, da svet zavoda ob javnem razpisu za ravnatelja pošlje celotne objave svetu staršev?
35. Ali je dopustno, da svet zavoda ob javnem razpisu za ravnatelja naloži vodstvu zavoda objavo imen kandidatov na spletni strani zavoda?
36. Ali je CSD upravičen do podatkov o šolskem uspehu, čustvenem razvoju otroka, …?
37. Ali je odvetnik upravičen do podatka o znesku neplačanih obveznosti, prebivališču obeh staršev, …?
38. Ali detektiv lahko zahteva podatke o otroku ali starših?
39. Ali so policija, tožilstvo, sodišče upravičeni do osebnih podatkov otrok ali staršev?
40. Ali je zavarovalnica upravičena do podatkov o vzroku poškodbe otroka?

41. Ali je zdravstveni dom upravičen do seznama otrok za PZP?
42. Ali je delodajalec staršev upravičen do podatka o tem, ali mati prihaja po otroka, ali ga doji, …?
43. Ali otrokova babica lahko zahteva podatek o višini dolga otrokovih staršev, ker bi ga rada poravnala?
44. Ali šola lahko zahteva, da otroci za domačo nalogo pripravijo »življenjski trak« s podatki o bratih, sestrah, bivališču, počitnicah, boleznih, …?
45. Pod kakšnimi pogoji je dopusten videonadzor telovadnice, garderobe, vhodne avle, stranišč in multimedijske učilnice?
46. Ali je dopustno, da športni pedagog z video kamero snema športne aktivnosti (redna testiranja) in aktivnosti, od katerih je odvisna ocena?
47. Ali lahko pedagog na športnem dnevu posname zaključno tekmo v slalomu?
48. Ali lahko zaposleni posname nekaj fotografij gledališke predstave, ki so jo pripravili otroci?
49. Ali zaposleni lahko objavi fotografije na svoji spletni strani, fb ali na spletni strani zavoda?
50. Ali lahko mentor snema nastop svojega učenca na glasbenem tekmovanju?

51. Je dopustno video/foto snemanje javne prireditve na šoli in objava posnetkov v publikaciji?
52. Ali je dopustno avdio/video snemanje hospitacij pri pouku?
53. Ali lahko pedagog sam snema svoj pouk (sebe in učence)?
54. Ali lahko starši snemajo dogodke v zavodu (zaključna predstava, nastopi, …)?
55. Ali lahko zavod prepove staršem fotografiranje in snemanje na prireditvah?
56. Kaj pa, če večina staršev dovoli javno objavo fotografije, eden ali nekaj pa ne?
57. Ali lahko pedagog snema pouk z diktafonom?
58. Kateri je pravi pristop k privolitvi, ki jo podpišejo starši ob pričetku šolskega leta?
59. Je problem, če se pojavi fotografija otrok na družbenem omrežju, pri čemer so starši privolili v objavo na spletni strani šole?
60. Ali je dopustno avdio/video snemanje sej sveta staršev/zavoda?

61. Ali so posnetki sej lahko dostopni prisotnim na seji? Kaj pa članom, ki jih ni bilo na seji? In staršem/javnosti? Kaj pa zapisniki?
62. Ali je dopustno snemanje pogovornih ur?
63. Ali so starši otrok, ki so dopolnili 15 let, upravičeni do vpogleda v njihove zapise?
64. Ali starši 18-letnika lahko vpogledajo v šolsko dokumentacijo, ker podatke potrebujejo za skrb za otroka?
65. Ali lahko starši zaprosijo za kopijo poročila o otroku v zvezi s postopkom usmerjanja, zapisov svetovalne službe, izpisov iz računovodskih kartic?
66. Ali lahko drugi družinski člani (poleg staršev) pridobivajo podatke o otroku (npr. ocene)?
67. Ali lahko eden od staršev zaradi bivanja v drugem kraju pridobi podatek, kdo in kdaj prihaja po otroka po zaključku pouka/varstva?
68. Ali so starši upravičeni do zabeležke pedagoga, ki jo je uporabil na pogovornih urah s starši?
69. Ali lahko starši odnesejo original otrokove dokumentacije v fotokopirnico?
70. Za katere obdelave podatkov je izdelava ocen učinkov obvezna?

71. Ali mora zavod izvesti oceno učinkov, ko preide na drug informativni program izvajanja pedagoškega dela?
72. Ali mora zavod izvesti oceno učinka, ko uvede splošni videonadzor?
73. Ali mora zavod izvesti oceno učinkov, ko uvede nov vprašalnik za starše, novo besedilo pogodbe, ki se nanaša na privolitev?
74. Ali je treba izvesti oceno učinkov ob uvedbi zvočnega snemanja sej?
75. Ali se otrokom lahko izroči odprte položnice v njihove osebne predalčnike?
76. Ali se morajo vpogledi v videonadzorni sistem vedno registrirati?
77. Ali lahko zaposleni v zavodu na službene računalnike nameščajo svojo programsko opremo?
78. Kakšen je dopusten način korespondence med člani sveta staršev?
79. Ali ima lahko vrtec program, ki razvršča prosilce za vrtec na podlagi vnesenih parametrov?
80. Ali je lahko na spletni strani šole objavljen seznam učencev?

81. Kaj pa seznam za popravne izpite, maturo ipd. na vratih ali v vhodni avli?
82. Kakšne so obveznosti zavoda ob kršitvah?
83. Ali lahko sodni izvedenec vpogleda v vso dokumentacijo, ki je nastala pri obravnavi poškodbe otroka?
84. Ali in kdaj lahko odvetnik pridobi na primer korespondenco v zvezi s sporom med šolo in starši?
85. Ali se lahko šolsko dokumentacijo zavrže v času šolske zbiralne akcije?
86. Ali lahko zavod s posebno programsko opremo uvede nadzor e-pošte zaposlenih?
87. Ali lahko zavod proti plačilu v okviru raziskovalnega projekta posreduje anonimizirane podatke o uspehu, prisotnosti za 150 naključno izbranih otrok?
88. Kakšne so nove sankcije za kršitve in kakšna je trenutna praksa glede teh?
89. Ali lahko zaposleni, ki ima uporabniške pravice v informacijskem sistemu, brez zakonitega namena vpogleda v informacijski sistem in si pridobi osebne podatke otroka?
90. Ali starši v tem primeru lahko uspejo s tožbo?

91. Ali šola na zaprosilo CSD lahko pošlje zdravniško mnenje ali poročilo o otroku preko e-pošte?
92. Ali lahko svetovalni delavec obvešča drugega starša o komunikaciji s prvim staršem?
93. Ali je dopustno, da šolski specialni pedagog ali drug delavec vodi glede obravnave učencev dokumentacijo na dveh lokacijah – ena je glavna in druga neformalna?
94. Ali zavod ravna prav, če otrokom izroča položnice kar v roke?
95. Kdo je odgovoren za kršitev, ki se zgodi pri zunanjem pogodbenem obdelovalcu podatkov?
96. Kaj lahko stori posameznik, če strokovni delavec v evidenco pomotoma zapiše napačen podatek?
97. Kaj lahko stori posameznik, ki trdi, da je v zapisu dogodka izjava, za katero trdi, da ni bila taka?
98. Kako ravnati, če zahteve staršev po pridobitvi kopije dokumentacije lahko povzročijo škodo otroku?
99. Na kateri podlagi lahko zavod pridobi podatek od staršev glede zdravstvenega stanja otroka?
100. Je treba po novem voditi evidenco dejavnosti obdelave podatkov in kako?

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava