vabimo na spletni seminar

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NA PODROČJU ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA V MEDICINI – VKLJUČNO Z NOVOSTMI PO NOVEM ZAKONU O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2)

četrtek, 26. januar 2023, 9.00–12.30
SPLETNI SEMINAR – ZOOM

Seminarju je Zdravniška zbornica Slovenije dodelila 3,30 kreditne točke.

 PREDAVATELJ

mag. Urban BRULC, samostojni svetovalec Informacijskega pooblaščenca, soavtor Zakona o pacientovih pravicah

Mnoge raziskave v zdravstvu se izvajajo s pomočjo uporabe osebnih podatkov posameznikov. Ti lahko v raziskavah sodelujejo aktivno ali pasivno. Vendar vsaka uporaba osebnih podatkov za ta namen ni dopustna oziroma je vezana na določene pogoje. Pri presojanju dopustnosti oziroma zakonitosti uporabe osebnih podatkov posameznikov za ta namen je v vsakem konkretnem primeru treba upoštevati vrsto okoliščin. Pri tem je zlasti treba odgovoriti na vprašanja:

– kdo nastopa kot raziskovalec ali raziskovalna organizacija,

– v kakšnem razmerju sta si upravljavec osebnih podatkov in izvajalec raziskave,

– v kakšnem razmerju so si izvajalci raziskave med seboj, če je teh več,

– ali gre za osebne podatke umrlih ali živečih posameznikov,

– ali je bila pridobljena veljavna privolitev posameznikov, ali je privolitev možno pridobiti in ali je sploh nujno potrebna,

– v kateri fazi raziskave bodo podatki anonimizirani,

– ali gre za predpisano (obvezno) raziskavo,

– kaj bo vir podatkov in kakšna bo pot podatkov,

– ali se bo obdelava osebnih podatkov izvajala tudi za kakšen drug namen,

– ali so za raziskavo potrebni osebni podatki, psevdonimizirani osebni podatki (to so podatki z delno prikrito identiteto),

– ali so dovolj popolnoma anonimizirani podatki in podobno.

Predstavitev teme je zasnovana kot reševanje izbranih pravnih problemov pri pridobivanju osebnih podatkov, uporabi osebnih podatkov in posredovanju osebnih podatkov za znanstveno-raziskovalni namen. Poudarek izobraževanja je na pravnih podlagah in s tem povezanih obveznostih izvajalcev raziskav, zlasti v medicini. Pri tem so upoštevana posebna nova pravila glede obdelave osebnih podatkov za znanstveno-raziskovalne namene iz ZVOP-2.
Izobraževanje ni namenjeno obravnavi tehničnih vidikov zagotavljanja varnosti osebnih podatkov.

PROGRAM

1. Osebni podatki, psevdonimizirani podatki in anonimizirani podatki (pomen razlikovanja).

2. Upravljavec, skupni upravljavci, uporabnik in pogodbeni obdelovalec (pomen razlikovanja) in udeležba več oseb.

3. Ali Splošna uredba (EU) o varstvu podatkov ponuja kakšne podlage za znanstveno-raziskovalno delo.

4. Pridobivanje in posredovanje podatkov: Predpisana raziskava.

5. Pridobivanje in posredovanje podatkov: Interna raziskava (ko osebni podatki ostanejo znotraj upravljavca).

6. Pridobivanje in posredovanje podatkov: Zunanja raziskava.

7. Pridobivanje in posredovanje podatkov: Uporaba osebnih podatkov na podlagi privolitve.

8. Pridobivanje in posredovanje podatkov: Uporaba osebnih podatkov umrlih oseb.

9. Ustrezno informiranje posameznikov.

10. Problem anonimizacije in možne rešitve.

11. Posebne podlage za pridobitev podatkov (arhivi, informacije javnega značaja, statistika).

12. Posredovanje podatkov v tujino.

13. Roki hrambe podatkov.

14. Razkritje (osebnih) podatkov v publikacijah in na izobraževalnih dogodkih.

15. Poseben primer – klinična preskušanja zdravil.

16. Izdelava obvezne ocene učinkov.


INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € in vključuje gradivo v elektronski obliki.

Prijava