Aletheia – Katja Petrovec Šuštar, s.p.

aletheia-logo

Varstvo osebnih podatkov na področju znanstveno-raziskovalnega dela v medicini – vključno z novostmi po novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

🗓️ 23. 11. 2023 | 9.00-12.30

📍 spletna izvedba – zoom

Seminar se osredotoča na reševanje pravnih vprašanj pri pridobivanju, uporabi in posredovanju osebnih podatkov za znanstveno-raziskovalni namen, s poudarkom na pravicah in obveznostih izvajalcev raziskav, zlasti v medicini. Vključuje tudi nova pravila iz ZVOP-2 in novosti v praksi IP.

Seminarju je Zdravniška zbornica Slovenije dodelila 6 kreditnih točk.

Seminar je v postopku dodelitve licenčnih točk na Zbornici – Zvezi.

Varstvo osebnih podatkov na področju znanstveno-raziskovalnega dela v medicini – vključno z novostmi po novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Opis izobraževanja

Mnoge raziskave v zdravstvu in drugod se izvajajo s pomočjo uporabe osebnih podatkov posameznikov. Ti lahko v raziskavah sodelujejo aktivno ali pasivno. Vendar vsaka uporaba osebnih podatkov za ta namen ni dopustna oziroma je vezana na določene pogoje. Pri presojanju dopustnosti oziroma zakonitosti uporabe osebnih podatkov posameznikov za ta namen je v vsakem konkretnem primeru treba upoštevati vrsto okoliščin.

Pri tem je zlasti treba odgovoriti na vprašanja:

– kdo nastopa kot raziskovalec ali raziskovalna organizacija,

– v kakšnem razmerju sta si upravljavec osebnih podatkov in izvajalec raziskave,

– v kakšnem razmerju so si izvajalci raziskave med seboj, če je teh več,

– ali gre za osebne podatke umrlih ali živečih posameznikov,

– ali je bila pridobljena veljavna privolitev posameznikov, ali je privolitev možno pridobiti in ali je sploh nujno potrebna,

– v kateri fazi raziskave bodo podatki anonimizirani,

– ali gre za predpisano (obvezno) raziskavo,

– kaj bo vir podatkov in kakšna bo pot podatkov,

– ali se bo obdelava osebnih podatkov izvajala tudi za kakšen drug namen,

– ali so za raziskavo potrebni osebni podatki, psevdonimizirani osebni podatki (to so podatki z delno prikrito identiteto),

– ali so dovolj popolnoma anonimizirani podatki in podobno.

Predstavitev teme je zasnovana kot reševanje izbranih pravnih problemov pri pridobivanju osebnih podatkov, uporabi osebnih podatkov in posredovanju osebnih podatkov za znanstveno-raziskovalni namen. Poudarek izobraževanja je na pravnih podlagah in s tem povezanih pravicah ter obveznostih izvajalcev raziskav, zlasti v medicini.

Pri tem so upoštevana posebna nova pravila glede obdelave osebnih podatkov za znanstveno-raziskovalne namene iz ZVOP-2 – 9., 68., 69. in 70 člen.

Obravnavane bodo tudi novosti v praksi Informacijskega pooblaščenca po sprejetju ZVOP-2, vključno z novim stališčem o notranjih raziskavah.

Izobraževanje je zasnovano na primerih iz medicinske stroke, vendar je namenjeno tudi znanstveno-raziskovalnemu delu na drugih področjih, kjer se obdeluje osebne podatke (psihologija, sociologija, ekonomija, vzgoja in izobraževanje ipd.).

Izobraževanje ni namenjeno obravnavi tehničnih vidikov zagotavljanja varnosti osebnih podatkov, podrobnostim pri zagotavljanju skladnosti izvoza osebnih podatkov zunaj EU in podrobnostim pri izdelavi ocen učinkov.

Program

1. Osebni podatki, psevdonimizirani podatki in anonimizirani podatki (pomen razlikovanja in problem anonimizacije ter možne rešitve).

2. Upravljavec, skupni upravljavci, uporabnik in pogodbeni obdelovalec (pomen razlikovanja, kako razlikovati udeležence, potrebni ukrepi).

3. Ali Splošna uredba (EU) o varstvu podatkov ponuja kakšne podlage za znanstveno-raziskovalno delo.

4. Pridobivanje in posredovanje podatkov: Notranja raziskava oziroma, ko osebni podatki ostanejo znotraj upravljavca (tudi problem izvajanja teh raziskav, če gre za podatke, ki so poklicna skrivnost, problem sodelovanja zunanjih oseb in problem izvajanja raziskave s strani zaposlenega pri upravljavcu).

5. Pridobivanje in posredovanje podatkov: Zunanja raziskava (pogoji, omejitve, način odločanja, stroški, morebitna obveznost dajanja podatkov, pritožba).

6. Pridobivanje in posredovanje podatkov: Uporaba osebnih podatkov na podlagi privolitve in posebne zahteve zakona, ki ureja raziskovalno dejavnost.

7. Pridobivanje in posredovanje podatkov: Uporaba osebnih podatkov umrlih oseb (pogoji, trajanje varstva).

8. Pridobivanje in posredovanje podatkov: kontaktiranje posameznikov za sodelovanje.

9. Ustrezno informiranje posameznikov – pri privolitvi in brez nje.

10. Posebne podlage za pridobitev podatkov (arhivi, informacije javnega značaja, statistika).

11. Ravnanje s podatki in dokumenti po raziskavi (npr. rok hrambe privolitev in surovih podatkov, razkritje podatkov v publikacijah in na izobraževalnih dogodkih).

12. Standardi raziskovalnega dela (psevdonimizacija, šifriranje, spoštovanje etičnih načel in znanstvene metodologije, načelo minimizacije, ocene učinkov na varstvo osebnih podatkov).

Izvajalec

dr. Urban BRULC

Samostojni svetovalec Informacijskega pooblaščenca, soavtor Zakona o pacientovih pravicah.

Kotizacija

Kotizacija za udeleženca je 160 € + DDV in vključuje gradivo v elektronski obliki.

Prijavnica

"*" indicates required fields

Kontaktna oseba
Elektronski naslov*
Katero izobraževanje vas zanima?
Izberite izobraževanje iz stalne ponudbe ali izobraževanje po meri:*
Privolitev*
Privolim, da Aletheia, Katja Petrovec Šuštar s. p. kot upravljavec zbira in uporablja zgoraj navedeni e-naslov/e-naslove, ime in priimek ter naziv organizacije za obveščanje o potencialno relevantnih izobraževalnih dogodkih v organizaciji Aletheie. Zgoraj navedeni podatki se hranijo in uporabljajo do preklica, vendar ne več kot 10 let od privolitve. Zunanji uporabnik vaših podatkov je zgolj ponudnik storitev e-poštnega marketinga (pogodbeni obdelovalec), izjemoma je lahko zunanji uporabnik tudi tisti, ki bi za to imel izrecno zakonsko podlago. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvaja. Privolitev lahko kadarkoli prekličete po e-pošti ali na drug pisen način, ne da bi to vplivalo na obdelavo podatkov do preklica. V skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do popravka, omejitve obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti vaših podatkov ter možnost prijave morebitne kršitve pri Informacijskem pooblaščencu.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.