Aletheia – Katja Petrovec, s.p.

aletheia-logo

Uvajanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

🗓️ 8. 12. 2023 | 9.00–12.10

📍 spletna izvedba – zoom

Na seminarju bomo poleg celostnega pregleda Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije predstavili koncepte “potencialnih prednostnih območij OVE” in “predpisanih prednostnih območij umeščanja fotonapetostnih naprav”, posebnosti v postopkih prostorskega načrtovanja in dovoljevanju OVE, specifike celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje za OVE ter značilnosti načrtovanja OVE kot spremljajočih energetskih dejavnosti.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanje pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

ZAPS je seminarju dodelila 3 kreditne točke (sklop A).

Uvajanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije​

Opis izobraževanja

Sredi letošnjega leta je začel veljati Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, katerega glavni cilj je pospešitev in olajšanje uvajanja naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu OVE). 

Zakon z namenom doseganja podnebne nevtralnosti in ciljev na področju deleža energije iz obnovljivih virov ureja vzpostavitev t. i. prednostnih območij umeščanja OVE (tako »načrtovanih« kot »predpisanih«) ter posebnosti prostorskega načrtovanja in dovoljevanja, med katerimi velja poudariti predvideno uredbeno določitev podrobnejših pravil urejanja prostora.

Zakon med drugim določa obvezno postavitev fotonapetostnih naprav na eno od t. i. predpisanih prednostnih območij – to je na strehe in utrjena parkirišča površine 1000 m2  ali več (za novogradnje) oz. – po preteku prehodnega obdobja in sprejetju uredbe – tudi na strehe in utrjena parkirišča s površino 1.700 m2 ali več. Ob tem pa kot predpisana prednostna območja določa še objekte/parkirišča, območja cestnih/železniških zemljišč, območja odlagališč … Na omenjenih območjih bo umeščanje fotonapetostnih naprav ob upoštevanju posebne vladne uredbe dopustno ne glede na določbe prostorskih aktov.

Poleg celostnega pregleda vsebine zakona bomo na seminarju predstavili:
– kaj so »potencialna prednostna območja OVE« in »predpisana prednostna območja umeščanja fotonapetostnih naprav«,
– posebnosti postopkov prostorskega načrtovanja in dovoljevanja OVE,
– posebnosti celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje za OVE,
– posebnosti načrtovanja OVE kot spremljajoče energetske dejavnosti.

Program

9.00–10.30 | dr. Tanja Pucelj Vidović: Predstavitev Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

10.40–12.10 | Margita Žaberl: Posebnosti presojanja vplivov na okolje za projekte, ki vključujejo postavitev OVE (CPVO, PVO, predhodni postopek, integralno GD)

Izvajalki

dr. Tanja Pucelj Vidović

Dr. Tanja Pucelj Vidović je po poklicu pravnica, ki se s (pravnimi) vprašanji umeščanja v prostor in varovanja okolja ukvarja že od začetka svoje kariere. Na tem področju je (so)avtorica več člankov in monografij. Po opravljenem pravosodnem izpitu je bila prvih deset let zaposlena na Inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, nato pa je bila na nekdanjem Ministrstvu za okolje in prostor (v Službi za sistem okolja in prostora oziroma Direktoratu za okolje) zadolžena za pripravo predpisov in sistemska vprašanja. Temu je sledila zaposlitev na Direktoratu za energijo, v okviru katere je bila kot soavtorica zadolžena tudi za pripravo predmetnega zakona.

Margita Žaberl

Margita Žaberl, direktorica podjetja GIGA-R d.o.o., se že 22 let se ukvarja s področjem varstva okolja, predvsem s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljskih presoj. Kot vodja projekta sodeluje pri številnih okoljsko zahtevnih projektih tako za zasebna podjetja kot tudi pri objektih državnega pomena in investicijah na nivoju občin. Je soavtorica več priročnikov s področja okoljske in gradbene zakonodaje, avtorica strokovnih člankov s področja varstva okolja in gradbenih dovoljenj ter predavateljica na konferencah in izobraževalnih dogodkih z okoljsko tematiko.

Kotizacija

Kotizacija za udeleženca je 190 € + DDV in vključuje gradivo v elektronski obliki.

Prijavnica

"*" indicates required fields

Kontaktna oseba
Elektronski naslov*
Katero izobraževanje vas zanima?
Izberite izobraževanje iz stalne ponudbe ali izobraževanje po meri:*
Privolitev*
Privolim, da Aletheia, Katja Petrovec s. p. kot upravljavec zbira in uporablja zgoraj navedeni e-naslov/e-naslove, ime in priimek ter naziv organizacije za obveščanje o potencialno relevantnih izobraževalnih dogodkih v organizaciji Aletheie. Zgoraj navedeni podatki se hranijo in uporabljajo do preklica, vendar ne več kot 10 let od privolitve. Zunanji uporabnik vaših podatkov je zgolj ponudnik storitev e-poštnega marketinga (pogodbeni obdelovalec), izjemoma je lahko zunanji uporabnik tudi tisti, ki bi za to imel izrecno zakonsko podlago. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvaja. Privolitev lahko kadarkoli prekličete po e-pošti ali na drug pisen način, ne da bi to vplivalo na obdelavo podatkov do preklica. V skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do popravka, omejitve obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti vaših podatkov ter možnost prijave morebitne kršitve pri Informacijskem pooblaščencu.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.