javne uslužbence, ki v centrih za socialno delo opravljajo upravne naloge, še posebej pa vodje glavnih pisarn, uslužbence, ki skrbijo za poslovanje z dokumentarnim gradivom, svetovalce za pomoč strankam ter vse tiste, ki se pri svojem delu srečujejo z osebnimi podatki in, nenazadnje, direktorje, kot odgovorne za ustrezno delo centrov za socialno delo,
vabimo na seminar

UREDBA O UPRAVNEM POSLOVANJU ter VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO


torek, 23. oktober 2018, 9.00–14.00
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

PREDAVATELJA

mag. Mateja JAKLIČ, z večletnimi delovnimi izkušnjami pri vodenju najzahtevnejših upravnih postopkov in drugih področij dela, ki se nanašajo na regulativo javne uprave in druge upravne naloge, članica državne izpitne komisije za strokovni izpit iz upravnega postopka, upravna inšpektorica
mag. Urban BRULC, univ. dipl. pravnik, samostojni svetovalec Informacijskega pooblaščenca RS

 PROGRAM

9.00–11.15 mag. Mateja Jaklič
Uredba o upravnem poslovanju
Upravno poslovanje je urejeno z vladno uredbo, ki se je novelirana začela uporabljati z 19. 4. 2018 in velja tudi za centre za socialno delo v delu, ki se nanaša na izvajanje njihovih upravnih nalog.
Cilj seminarja je predstavitev ključnih dejavnikov upravnega poslovanja, ki vplivajo na kakovost izvajanja upravnih nalog v centrih za socialno delo, kot so:
kako odgovarjamo na dopise in kako na pripombe strank,
kako ravnamo ob prejemu zahteve za posredovanje splošnih informacij ali zahteve za posredovanje informacij javnega značaja,
katere so naše obveznosti v času uradnih ur in v poslovnem času,
kako pravilno razvrščamo in evidentiramo dokumentarno gradivo,
kdaj potrebujemo prejemno štampiljko in kdaj je dokument sestavni del zadeve in kdaj dosjeja,
kakšne so naše obveznosti z vzpostavitvijo informacijskega sistema za upravljanje z dokumentarnim gradivom,
kdaj in kako pridobivamo podatke iz uradnih evidenc ter kako posredujemo podatke iz uradnih evidenc,
kako ravnamo ob prejemu elektronske vloge brez elektronskega podpisa,
kakšni so roki hrambe dokumentarnega gradiva.

 Osnovna pravila upravnega poslovanja
 Javnost dela
 Upravljanje z dokumentarnim gradivom
– Informacijski sistem za vodenje evidence dokumentarnega gradiva
 Uradna dejanja
 Uradne zgradbe, prostori, oprema, zagotavljanje varnosti
11.15–11.45 odmor

11.45–14.00 mag. Urban Brulc
Varstvo osebnih podatkov v centrih za socialno delo – še vedno veljavna splošna in posebna pravila ter ključne novosti po Splošni uredbi (EU) o varstvu podatkov (GDPR).
Predavanje je zasnovano na praktičnih primerih in združuje tri tesno povezane sklope:
(1) Splošna ureditev po še veljavnem Zakonu o varstvu osebnih podatkov in
(2) posebna ureditev po predpisih s področja dela centrov za socialno delo:
– obravnava primerov dopustnega in nedopustnega posredovanja osebnih podatkov strank oziroma njihovih dokumentov zunanjim uporabnikom (na primer drugim CSD-jem, detektivom, odvetnikom, oblastnim organom, inšpekcijskim organom, zdravstvenim organizacijam, svojcem strank),
– obravnava primerov dopustnega in nedopustnega pridobivanja in notranje izmenjave osebnih podatkov oziroma dokumentov (na primer pridobivanje zdravstvenih podatkov, pridobivanje osebnih podatkov na podlagi privolitve, nedovoljeni notranji vpogledi v interne zbirke osebnih podatkov),
– obravnava primerov ustreznega in neustreznega zagotavljanja fizičnega varstva papirnih in elektronskih zbirk osebnih podatkov pred izgubo, uničenjem, nepooblaščenim spreminjanjem ali dostopom, ter
(3) nova ureditev po Splošni uredbi (EU) o varstvu podatkov:
– splošne spremembe na področju varstva osebnih podatkov (sankcioniranje, pravne podlage, nova opredelitev osebnega podatka, vpliv na zakonodajo s področja dela centrov za socialno delo),
– katere novosti uredbe ne pridejo v poštev za centre za socialno delo,
– poročanje o kršitvah varstva osebnih podatkov nadzornemu organu (katere kršitve so predmet poročanja, kako se poroča, kaj in kdaj, dokumentiranje kršitev, kdaj je treba poročati tudi posameznikom),
– novosti pri zagotavljanju fizične varnosti podatkov,
– pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (obvezne in neobvezne naloge pooblaščene osebe, ali je res smiselno najemati zunanjo osebo, ali je res pooblaščena oseba odgovorna za kršitve, izvajanje internih pregledov),
– evidenca dejavnosti obdelav (vsebina novih evidenc, oblika in lokacija vodenja ter namen),
– interni pravilniki o zagotavljanju varnosti (ali so še obvezni, vsebina, namen in drugi akti),
– izdelava ocen učinkov in predhodno posvetovanje (za katere obdelave podatkov je obvezna, namen, vsebina in oblika),
– privolitev (nove zahteve in obvezna prenovitev obrazcev),
– proaktivno obveščanje o obdelavi osebnih podatkov (nova pravila),
– pravice posameznikov (vrste – seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, izbris podatkov, popravek podatkov, prenosljivost in omejitev obdelave, upravičenci, meje in način uresničevanja pravic, roki ter stroški, postopkovne novosti na pritožbeni stopnji),
– pogodbena obdelava podatkov (kdo so zunanji obdelovalci, vsebinske novosti),
– novejša praksa glede uporabe Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava