ravnatelje, poslovne sekretarje in vse tiste, ki vodijo upravne postopke, vabimo na spletni seminar

UPRAVNI POSTOPKI V OSNOVNIH ŠOLAH

Pravilna uporaba ZUP 


petek, 14. maj 2021, 9.00–13.30
 SPLETNI SEMINAR

 PREDAVATELJICA

 mag. Mateja JAKLIČ, je upravna inšpektorica z večletnimi delovnimi izkušnjami pri vodenju najzahtevnejših upravnih postopkov in na drugih področjih dela, ki se nanašajo na predpise javne uprave; je članica državnih izpitnih komisij za izpit iz splošnega upravnega postopka in za izpit za inšpektorja.

Osnovne šole so na podlagi Zakona o osnovni šoli zavezane odločati o več upravnih zadevah (o vpisu, prepisu, prešolanju, odložitvi šolanja, statusu učenca itd.), pri čemer morajo spoštovati določila Zakona o splošnem upravnem postopku.
Na seminarju bomo na primerih prikazali uporabo pravil upravnega postopka pri vodenju postopkov in odločanju o pravicah in obveznostih učencev in opozorili na najpogostejše napake v praksi.
Seminar je namenjem vsem zaposlenim, ki na šolah vodijo upravne postopke; ravnateljem, poslovnim sekretarjem in drugim uslužbencem, ki so pooblaščeni za vodenje in odločanje v upravnih postopkih.

 PROGRAM

Kaj je upravni postopek
Kdaj se v osnovni šoli postopa po določbah ZUP
Kaj pomeni subsidiarna in kaj smiselna raba ZUP v osnovni šoli
Katera so temeljena načela ZUP
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati uslužbenci osnovnih šol za vodenje in odločanje na prvi in na drugi stopnji ter pooblastila s posebnostmi pri odločanju pritožbenih komisij
Kdaj se upravni postopek začne
Kako se ravna z nepopolnimi vlogami
Kako in kdaj se pridobivajo podatki iz uradnih evidenc
Kdo lahko sodeluje v upravnem postopku
Kdaj se vodi skrajšani in kdaj poseben ugotovitveni postopek
Kaj so dokazi v upravnem postopku
Kdaj in kako vabimo k organu in kako mora biti sestavljeno vabilo
Kdaj in kako se napišeta uradni zaznamek in zapisnik
Kdaj izdamo sklep in kdaj odločbo
Kako morata biti sestavljena odločba in sklep
Kako in s čim se vroča v upravnem postopku
Kako se ravna s pritožbo
Kdaj izdamo nadomestno odločbo
Kaj so izredna pravna sredstva
O upravnem sporu
Sodna praksa

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 140 € neto (170,80 € z 22-% DDV).

Prijava