vabimo na spletni seminar

VPLIV SPREMEMB ZAKONODAJE (ZUreP-3, GZ-1) NA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN OKOLJSKE PRESOJE


četrtek, 10. februar 2022, 9.00–13.00
SPLETNI SEMINAR

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Seminar je v postopku pridobivanja kreditnih točk pri ZAPS.

Na seminarju se boste seznanili z novostmi pravkar sprejetih zakonov (ZUreP-3 in GZ-1). V prvem delu vas bomo opozorili, na kaj vse morate biti pozorni, ko sodelujete v postopkih, ki vključujejo varstvo okolja. Pregledali bomo okoljevarstvene postopke, ki se izvajajo pri sprejemanju prostorskih aktov in pridobivanju gradbenih dovoljenj, ter se naučili razlikovati med pomensko zelo podobnimi, postopkovno in vsebinsko pa zelo različni vrstami soglasij in dovoljenj.
V drugem delu seminarja bomo govorili o spremembah, ki jih prinaša ZUreP-3 pri urejanju prostora, predvsem v smeri domnevne razbremenitve postopkov sprejema prostorskih aktov. OPN kot tak ostaja dokaj nespremenjen, spremenjen pa bo postopek sprejemanja. Ena bistvenih novosti bo, da bodo morali nosilci urejanja prostora vnaprej pripraviti smernice na način, da bodo te neposredno uporabljive pri pripravi prostorskih aktov. Zakon uvaja tudi novo osebo v postopku prostorskega načrtovanja, to je pooblaščenega prostorskega načrtovalca, spremenjene so pristojnosti občinskega urbanista. ZUreP-3 poudarja pomen analize prostora in koncentracije poselitve znotraj že obstoječih poselitvenih območij.

PREDAVATELJA

Margita ŽABERL, univ. dipl. biologinja, ki se že 21 let ukvarja s področjem varstva okolja, predvsem s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta sodeluje pri številnih okoljsko zahtevnih projektih tako za zasebna podjetja kot tudi pri objektih državnega pomena in investicijah na nivoju občin. Je soavtorica priročnikov Gradbena zakonodaja in praksa ter Gradbena mapa za pravilno vodeno dokumentacijo na gradbišču, na temo varstva okolja in gradbenih dovoljenj pa je v strokovnih revijah objavila že več člankov.
mag. Janez TEKAVC, kot odvetnik in soavtor Zakona o graditvi objektov že več desetletij deluje na področju graditve, upravnih postopkov, pridobivanja gradbenih dovoljenj in urejanja prostora.

 PROGRAM

Margita ŽABERL (9.00–11.15)
Seznanitev s področno (okoljsko) zakonodajo;
Pregled okoljevarstvenih postopkov;
Celovita presoja vplivov na okolje za prostorske akte;
Okoljski vidik integralnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje;
Predhodni postopek;
Poznavanje deležnikov v navedenih postopkih;
Praktični vidiki priprave dokumentacij in sodelovanja v postopkih.

mag. Janez TEKAVC (11.30–13.00)
Predstavitev novosti ZUreP-3;
Udeleženci postopka urejanja prostora;
Smernice urejanja prostora (del državnega prostorskega reda);
Razreševanje konflikta različnih javnih interesov in Komisija za prostorski razvoj Vlade RS;
Analiza stanja v prostoru – prenova in zgoščevanje poselitve ter aktivacija prostih površin;
Obvezne strokovne podlage pri urejanju prostora;
Postopek priprave OPN;
Gradbene parcele;
Gradbeno dovoljenje;
Priglasitev posegov v prostor.

SEMINAR JE NAMENJEN občinskim službam, ki delujejo na področju investicij, urejanja prostora in varstva okolja, investitorjem, projektantom, pripravljavcem dokumentacij oz. vlog za navedene postopke in upravnim delavcem v postopkih, ki vključujejo okoljevarstveno soglašanje/dovoljevanje.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 180 € neto (219,60 € z DDV).

Prijava