vabimo na seminar

ŠOLA IZVRŠBE S POUDARKOM NA NOVOSTIH, KI JIH JE PRINESLA NOVELA ZIZ-L


četrtek, 29. marec 2018, 9.00–13.15
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

V Uradnem listu je bila objavljena sprememba Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-L, ki bo začela veljati 25. marca 2018. Gre za precej obsežno, že dvanajsto spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju.
Šola izvršbe je namenjena vsem, ki se z izvršbo srečujete pri svojem delu. S pomočjo konkretnih primerov bomo na jasen, pregleden in enostaven način pregledali pravila postopka, poudarek pa bo na spremembah, ki jih prinaša novela. Kako bo vplivala na položaj strank v postopku, kaj od njih lahko pričakuje upnik in kaj dolžnik, kako naj stranka ravna, da ne bo s svojimi dejanji podaljševala postopka, komu je sprememba v korist in vsa ostala vprašanja, ki jih odpira izvršba v praksi. Obsežno gradivo za udeležence Šole izvršbe vam bo v pomoč, ko se boste s postopkom  in novostmi srečevali pri svojem delu.
Zaradi jasnosti, preglednosti in vpetosti sprememb v obstoječ postopek bomo izvršbo predstavili po vsebinsko zaključenih celotah z opozorili na novosti in v povezavi s sodno prakso.

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in skoraj tri leta na specializiranem Stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka ter ena od avtoric urejene stečajne sodne prakse e-paketa dr. Nine Plavšak.

 PROGRAM

1. delIzvršba na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova
– kakšne so razlike med obema postopkoma in zakaj jih moramo poznati;
– kaj se dogaja pred vložitvijo predloga na podlagi verodostojne listine, obveznost opominjanja dolžnika in pravilna reklamacija računa; kaj se dogaja pred vložitvijo izvršbe na podlagi izvršilnega naslova;
– vsebina predloga za izvršbo in spremembe, ki jih v ta del postopka prinaša ZIZ-L;
– pravila o vročanju sklepa o izvršbi;
– realizacija sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova, kdaj se lahko izvršba realizira pred pravnomočnostjo – spremembe ZIZ-L;
– pravna sredstva zoper sklep o izvršbi, najpogostejši ugovorni razlogi (dolg je zastaral, nisem pravi dolžnik, končan je bil postopek osebnega stečaja, dolg sem poravnal ,…), postopek z ugovorom – spremembe ZIZ-L, na kaj mora biti pozoren upnik.

2. del: Izvršilna sredstva v postopku izvršbe
Izvršilno sredstvo v postopku izvršbe je izbira načina oziroma vrste premoženja, iz katerega bo poplačana upnikova terjatev. Pregledali bomo pravila, ki veljajo pri najpogosteje izbranih izvršilnih sredstvih (izvršba na nepremičnine, plačo, denarna sredstva in premične stvari dolžnika), kako upnik izbere pravo sredstvo, kaj je kumulacija izvršilnih sredstev in zakaj izbira ni več v izključni pristojnosti upnika, posebnosti, na katere morate biti pozorni pri posameznih sredstvih izvršbe, če ste upnik, dolžnik ali delodajalec;
Zaseg dolžnikove plače in denarnih sredstev na dolžnikovem transakcijskem računu:
– kako upnik najde podatke o dolžnikovi zaposlitvi in računu;
– kdaj se lahko realizira sklep o izvršbi pred pravnomočnostjo, na kaj mora biti pozoren upnik in dolžnik, spremembe pravil o prilaganju izvršilnega naslova k predlogu za izvršbo;
– kako mora ravnati delodajalec, ko prejeme sklep o izvršbi, odgovornost delodajalca za napake pri realizaciji sklepa o izvršbi, kako se jim delodajalec lahko izogne, pravna sredstva delodajalca v postopku izvršbe;
– pregled prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe (101. čl. ZIZ), prejemkov, katerih zaseg je v izvršbi omejen (102.čl. ZIZ) in sodna praksa, ki jo morate poznati za pravilno realizacijo sklepov o izvršbi;
spremembe, ki jih novela ZIZ-L prinaša prejemkih iz 102. člena ZIZ;
– vzdrževani družinski člani, kdo so, kako ugotovimo, ali je dolžnik res dolžan koga preživljati. Višina omejitve zasega dolžnikovih prejemkov zaradi dolžnosti preživljanja; pravno sredstvo dolžnika v postopku, če delodajalec napačno izvršuje sklep o izvršbi – zahteva za odpravo nepravilnosti;
– upravno administrativna prepoved in njen položaj v izvršbi;
– vrstni red poplačila različnih sklepov v izvršilnem postopku.
Izvršba na premičnine dolžnika:
– pravila postopka s prodajo dolžnikovih premičnin in spremembe, ki jih prinaša ZIZ-L;
– izbira izvršitelja in poznavanje pravil o delu izvršitelja, najpogostejše težave upnikov povezane z delom izvršitelja, obračun stroškov za delo izvršitelja in nova pravila, ki jih prinaša ZIZ-L;
– predmeti, ki so izvzeti iz izvršbe (79. člen ZIZ);
– seznam dolžnikovega premoženja (31. člen ZIZ), informativni seznam dolžnikovega premoženja in novosti, ki jih v tem delu prinaša ZIZ-L, ter stroški, ki nastanejo upniku;
– dopustnost ugovora tretjega v primeru rubeža premičnine, ki ni last dolžnika; kdo lahko vloži ugovor tretjega in spremembe, ki jih prinaša ZIZ-L;
– odlog izvršbe in možnost obročnega odplačevanja dolga pri izvršitelju;
– neuspešen in neizveden rubež, kot to določa ZIZ-L; kaj mora vedeti upnik, da bo lahko ustrezno zavaroval svoj položaj, brez nepotrebnih dodatnih stroškov;
– prodaja premičnin v postopku izvršbe, načini in pravila;
– spletni iskalnik in spletna javna dražba.
Izvršba na nepremičnine dolžnika:
– pravila postopka s prodajo dolžnikove nepremičnine, zakaj je ta postopek najbolj uspešen;
– možnost dolžnika, da predlaga izvršbo z drugim sredstvom ali na drugo nepremičnino; kaj v tem delu prinaša ZIZ-L in kaj spremembe pomenijo za upnika; možnost sodišča, da samo določi drugo sredstvo izvršbe za poplačilo upnikove terjatve;
– nova pravila o odlogu izvršbe pri prodaji dolžnikove nepremičnine, ki jih prinaša ZIZ-L; položaj upnika in dolžnika po novih pravilih;
– umik predloga za izvršbo s soglasjem dolžnika in posledice za upnika po noveli ZIZ-L;
– ponovna ugotovitev vrednosti nepremičnine;
– način prodaje nepremičnine v izvršbi, na kaj mora paziti kupec nepremičnine;
– deložacija dolžnika iz prodane nepremičnine;
– objava cenitvenega poročila na spletu, spletni brskalnik, spletna javna dražba in možnost kupca, da za nakup na javni dražbi pridobi kredit – novosti, ki bodo pozitivno vplivale na tek postopka.
Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje in pregled sprememb, ki jih pri tem sredstvu uvaja novela ZIZ-L.

3. del: Pravna sredstva v izvršbi 
Izvršilni postopek pozna množico pravnih sredstev, ki se žal velikokrat uporabljajo za zavlačevanje postopka. Z novelo se je obseg pravnega varstva, ki ga dajejo pravna sredstva dolžniku, precej povečal. Pregledali bomo nabor pravnih sredstev v izvršbi in obsežne spremembe, ki jih v ta del prinaša ZIZ-L:
– ugovor in pritožba,
– ugovor tretjega,
– ugovor po izteku roka,
– revizija v postopku izvršbe,
– razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti,
– ugovor zoper pravno nasledstvo,
– odlog izvršbe,
– umik izvršbe,
– zahteva za odpravo nepravilnosti.

4. del: Čezmejna zamrznitev računov 
Novela ureja postopek čezmejne zamrznitve računov dolžnikov. Pogledali bomo pravila, ki veljajo v tej vrsti zavarovanja upnikove terjatve, težave, s katerimi se bo upnik srečal in kako se jih lotiti v postopku čezmejne zamrznitve računov.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € neto (195,20 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava