občinske inšpektorje, občinske nadzornike ter vse uradne osebe, ki vodijo pritožbene postopke na drugi stopnji, vabimo na seminar

OBČINSKI INŠPEKTOR PO NOVI PROSTORSKI IN GRADBENI ZAKONODAJI


četrtek, 24. maj 2018, 9.00–13.00
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Z novima Zakonom o urejanju prostora in Gradbenim zakonom so občinski inšpektorji dobili nove pristojnosti oziroma naloge, ki terjajo predvsem ugotavljanje vrste in zahtevnosti gradenj ter njihovo skladnost s prostorskimi akti, česar do sedaj niso izvajali.
Na seminarju boste (tudi s prikazi na praktičnih primerih) pridobili odgovore na naslednja vprašanja:
Kaj so prostorski akti in kateri občinski akti so predmet nadzora občinskih inšpektorjev?
Kako beremo prostorske akte (vsebina grafičnega in tekstualnega dela s prikazom na informatiziranih prostorskih evidencah) in kako ugotovimo rabo konkretne parcele v prostoru?
Kako ugotovimo, da je nek objekt predmet nadzora občinskega inšpektorja?
Kako ugotovimo skladnost gradnje in vzdrževanja s prostorskim aktom?
Kako izvedemo procesno pravilen nadzor

PREDAVATELJICA

Mag. Mateja JAKLIČ je upravna inšpektorica s 13-letnimi izkušnjami na področju vodenja postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj in z državnim strokovnim izpitom s področja urejanja prostora in graditve objektov. Je tudi avtorica več strokovnih in nekaj znanstvenih prispevkov s tega upravnega področja. Na Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za javno upravo pa je delovala tudi na drugih področjih, ki se nanašajo na regulativo javne uprave.

 PROGRAM

Bistveni pojmi urejanja prostora ter namen in cilji
Prostorski akti: vrste, vsebina
Dejanska in namenska raba zemljišča
Primeri prostorskih izvedbenih aktov in njihov prikaz v informatiziranih prostorskih evidencah
Vsebina grafičnega dela prostorskega akta

Pojem objekta in gradnje
Vrste nedovoljenih gradenj
Razvrščanje objektov
Ugotavljanje vrste in skladnosti gradnje s prostorskimi akti na praktičnih primerih
– Postopek in ukrepi za odpravo nepravilnosti

Seminar je namenjen občinskim inšpektorjem in občinskim nadzornikom ter uradnim osebam, ki vodijo pritožbene postopke na drugi stopnji.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava