vabimo na seminar

VSE, KAR MORAMO VEDETI V ZVEZI Z RAVNANJEM Z ODPADKI


torek, 22. september 2020, 9.00–13.00
Cubo Golf, Smlednik 200, Smlednik pri Ljubljani

PREDAVATELJICA

Polonca POLJANEC PERIĆ, univ. dipl. inž. kemije, kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor je 17 let opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov, sedaj pa že več let v podjetju Environ strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja obratovanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve. Stranke pripravlja na pregled inšpektorjev za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki ipd., svoje znanje pa predaja tudi na izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

 PROGRAM

Področje ravnanja z odpadki je zaradi velike količine in zapletene zakonodaje zelo zahtevno. Obsega ravnanje z odpadki od nastanka, skladiščenja in označevanja, do predelave ali oddaje zbiralcem ali predelovalcem odpadkov.
Vsem, ki imate pri svojem delu opravka z odpadki, bomo na seminarju na pregleden način predstavili zahteve in obveznosti, ki jih morate spoštovati in izpolnjevati, da bo vaše podjetje obratovalo skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki.
Opozorili vas bomo tudi na največje napake in nepravilnosti in jih prikazali na primerih iz prakse.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Na seminarju:
vas bomo seznanili s pregledom zakonodaje s področja ravnanja z odpadki,
se boste naučili, kaj so odpadki, kako se z njimi ravna od nastanka, skladiščenja in označevanja, do predelave ali oddaje zbiralcem ali predelovalcem odpadkov,
boste dobili napotke, kako voditi evidenco ravnanja z odpadki in kako poročati,
boste izvedeli, kako mora biti izdelan načrt gospodarjenja z odpadki in
dobili informacije o pravilih ravnanja in vseh zahtevah, ki jih morate izpolnjevati.

Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo
kaj je embalaža, dana v promet, in odpadna embalaža – kako ju razlikujemo,
kako se razlikujeta poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi in poročilo o dajanju embalaže v promet,
kakšne so obveznosti plačila okoljske dajatve,
kaj pomeni »dati embalažo v promet«, poročanje – primeri iz prakse.

Posebej vas opozarjamo na spremembo v Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki določa obveznost vpisa v evidenco, vodenje evidence in poročanja o količini embalaže, dane v promet, za obstoječe embalerje, pridobitelje blaga ter proizvajalce in pridobitelje servisne embalaže, ki dajejo v promet manj kot 15 ton embalaže letno in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Kljub temu, da je bilo predpisano prvo poročanje o embalaži, dani v promet, že v lanskem letu, opažamo, da je na tem področju še veliko nejasnosti.
Del seminarja smo namenili tudi ukrepom za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti ter  višinam glob, ki jih lahko izrečejo inšpektorji za okolje, če ne upoštevate in izpolnjujete zahtev.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava