ravnatelje, profesorje in svetovalne delavce v srednjih šolah vabimo na seminar

PRAVNA ZAŠČITA PROFESORJA V SREDNJI ŠOLI 


sreda, 10. oktober 2018, 9.00–12.30
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

 PREDAVATELJICA

Nina Ana JÄGER, magistrica prava in mediatorka, Pravna posvetovalnica in mediacija. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s šolskim pravom, še zlasti s pravno šolsko problematiko, posveča se tudi ustavnopravni analizi anonimnih pritožb in je pisec vzorčnih pravil šolskega reda.

PROGRAM

Pravni položaj profesorja se z novo šolsko zakonodajo zaostruje. Vse več je predpisov, ki profesorje zavezujejo pri njihovem delu in s tem vse manj spontanosti, nestrukturiranih dejavnosti in kreativnosti.
Čeprav je vodilo predavateljice Nine Ane Jager glede prava v šolah »manj je več«, torej čim manj prava v šole, je prav, da imajo profesorji osnovno pravno znanje, ki ga potrebujejo pri opravljanju svojega poklica in komunikaciji z dijaki in s starši.
Namen seminarja je profesorje razbremeniti strahu pred lastnimi napakami pri delu in opozoriti na morebitne pravne pasti. Le tako se bodo lahko v konfliktnih situacijah odzvali pravilno in ohranili svojo suverenost.

1. Splošno:
– meje odgovornosti pri vzgojnem delovanju šole: šola – dijak – starši;
– odgovornost mladoletnika (kazenska, prekrškovna in odškodninska);
– kaj pomeni z vidika odgovornosti šole in učitelja nadzorstvena skrbnost učitelja;
– ali se dijaka lahko pošlje iz razreda, če moti pouk;
– opravičevanje odsotnosti;
– pravica do dostojanstva, zasebnosti, varovanja osebnih podatkov z vidika vseh akterjev šolskega življenja: šola, starši, dijak;
– uporaba mobitelov in nezakonito zvočno in slikovno snemanje v šoli;
– kazniva dejanja zoper čast in dobro ime fizične in pravne osebe;
– medvrstniško nasilje v srednji šoli;
– šolske ekskurzije v povezavi z odgovornostjo šole in dijaka;
– odgovornost svetovalnega delavca;
– kaj morajo šolski strokovni in svetovalni delavci vedeti s področja družinskega, kazenskega in odškodninskega prava.

2. Zakonodajne novosti na področju pravil šolskega reda:
– vrste vzgojnih ukrepov, postopki in roki za izrek vzgojnih ukrepov in pravica do pritožbe zoper izrečene vzgojne ukrepe;
– temeljne napake pri izrekanju vzgojnih ukrepov;
– koliko časa velja podano soglasje dijaka njegovim staršem;
– kaj pomeni polnoletnost dijaka za šolo in starše;
– na kaj morajo šole paziti pri prenavljanju in posodobitvi šolskih pravil v skladu z novo zakonodajo;
– primeri in interpretacija sklepov, odločb in soglasij.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € neto (195,20 € z 22-% DDV) in vključuje pogostitev v času seminarja.

Prijava