vabimo na seminar

OKOLJSKE PRESOJE PRI GRADITVI OBJEKTOV IN PROSTORSKEM NAČRTOVANJU


Predstavitev sprememb:

Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (ZIZZEOP),

Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje,

Gradbenega zakona (GZ-1)


torek, 15. september 2020, 9.00–13.15
Cubo Golf, Smlednik 200, Smlednik

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

V zadnjem času je veliko govora o spremembah, ki naj bi jih v varsvo okolja vnesle spremembe aktualne zakonodaje: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (ZIZZEOP), Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, Gradbeni zakon (GZ-1).
Seznanili se boste z zahtevami za pripravo ustrezne dokumentacije za različne tipe soglasij/mnenj/dovoljenj, ki so povezani z varstvom okolja.
Naučili se boste razlikovati med poimensko zelo podobnimi, postopkovno in vsebinsko pa zelo različnimi vrstami soglasij in dovoljenj, kot so okoljevarsveno soglasje, naravovarstveno soglasje, vodno soglasje, predhodni postopek, celovita presoja vplivov na okolje, presoja vplivov na okolje, okoljsko poročilo, poročilo o vplivih na okolje, SEVESO dovoljenje, IED dovoljenje, dovoljenja po 82. členu, vodno dovoljenje itd.

PREDAVATELJICA

Margita ŽABERL, univ. dipl. biol., se že 19 let ukvarja s področjem varstva okolja, predvsem s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta sodeluje pri številnih okoljsko zahtevnih projektih tako za zasebna podjetja kot tudi pri objektih državnega pomena in investicijah na nivoju občin. Je članica delovne skupine za varstvo okolja na Inženirski zbornici Slovenije, kjer se aktivno vključuje v pripravo področne zakonodaje. Je soavtorica priročnika Nova gradbena zakonodaja 2018 in avtorica strokovnih člankov s področja varstva okolja in gradbenih dovoljenj.

 PROGRAM

Seznanitev s področno (okoljsko) zakonodajo
Seznanitev s spremembami, ki jih je na področje okolja prinesel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (ZIUZEOP) in Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.
Seznanitev s predvidenimi spremembami Gradbenega zakona (GZ-1).
Pregled okoljevarstvenih postopkov
Kako pripraviti dobro vlogo za predhodni postopek presoje vplivov na okolje 
Okoljski vidik integralnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje
Celovita presoja vplivov na okolje za prostorski akt
Seznanitev z novostmi vključevanja javnosti v postopke
Poznavanje vseh deležnikov v navedenih postopkih
Praktični vidiki priprave dokumentacij in sodelovanja v postopkih

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava