vabimo na spletni seminar

UVAJANJE NAPRAV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

petek, 8. december 2023, 9.00–12.10
SPLETNI SEMINAR – ZOOM

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanje pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev
ZAPS je seminarju dodelila 3 kreditne točke (sklop A).

Sredi letošnjega leta je začel veljati Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, katerega glavni cilj je pospešitev in olajšanje uvajanja naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu OVE). 

Zakon z namenom doseganja podnebne nevtralnosti in ciljev na področju deleža energije iz obnovljivih virov ureja vzpostavitev t. i. prednostnih območij umeščanja OVE (tako »načrtovanih« kot »predpisanih«) ter posebnosti prostorskega načrtovanja in dovoljevanja, med katerimi velja poudariti predvideno uredbeno določitev podrobnejših pravil urejanja prostora.

Zakon med drugim določa obvezno postavitev fotonapetostnih naprav na eno od t. i. predpisanih prednostnih območij – to je na strehe in utrjena parkirišča površine 1000 m2  ali več (za novogradnje) oz. – po preteku prehodnega obdobja in sprejetju uredbe – tudi na strehe in utrjena parkirišča s površino 1.700 m2 ali več. Ob tem pa kot predpisana prednostna območja določa še objekte/parkirišča, območja cestnih/železniških zemljišč, območja odlagališč … Na omenjenih območjih bo umeščanje fotonapetostnih naprav ob upoštevanju posebne vladne uredbe dopustno ne glede na določbe prostorskih aktov.

Poleg celostnega pregleda vsebine zakona bomo na seminarju predstavili:
– kaj so »potencialna prednostna območja OVE« in »predpisana prednostna območja umeščanja fotonapetostnih naprav«,
– posebnosti postopkov prostorskega načrtovanja in dovoljevanja OVE,
– posebnosti celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje za OVE,
– posebnosti načrtovanja OVE kot spremljajoče energetske dejavnosti.


PROGRAM

9.00–10.30, dr. Tanja Pucelj Vidović
1. Predstavitev Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

10.40–12.10, Margita Žaberl

2. Posebnosti presojanja vplivov na okolje za projekte, ki vključujejo postavitev OVE (CPVO, PVO, predhodni postopek, integralno GD)


 PREDAVATELJICI

dr. Tanja PUCELJ VIDOVIĆ, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Dr. Tanja Pucelj Vidović je po poklicu pravnica, ki se s (pravnimi) vprašanji umeščanja v prostor in varovanja okolja ukvarja že od začetka svoje kariere. Na tem področju je (so)avtorica več člankov in monografij. Po opravljenem pravosodnem izpitu je bila prvih deset let zaposlena na Inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, nato pa je bila na nekdanjem Ministrstvu za okolje in prostor (v Službi za sistem okolja in prostora oziroma Direktoratu za okolje) zadolžena za pripravo predpisov in sistemska vprašanja. Temu je sledila zaposlitev na Direktoratu za energijo, v okviru katere je bila kot soavtorica zadolžena tudi za pripravo predmetnega zakona.

Margita ŽABERL, GIGA-R d.o.o.

Margita Žaberl, direktorica podjetja GIGA-R d.o.o., se že 22 let se ukvarja s področjem varstva okolja, predvsem s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljskih presoj. Kot vodja projekta sodeluje pri številnih okoljsko zahtevnih projektih tako za zasebna podjetja kot tudi pri objektih državnega pomena in investicijah na nivoju občin. Je soavtorica več priročnikov s področja okoljske in gradbene zakonodaje, avtorica strokovnih člankov s področja varstva okolja in gradbenih dovoljenj ter predavateljica na konferencah in izobraževalnih dogodkih z okoljsko tematiko.


INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 190 € + DDV in vključuje gradivo v elektronski obliki.

Prijava