vabimo na seminar

PREDSTAVITEV NOVOSTI ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU – NOVELA ZIZ-L


četrtek, 1. marec 2018, 9.00–13.15
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Sprejeta novela Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ-L, ki bo začela veljati meseca marca 2018, prinaša v postopek izvršbe precej sprememb. Kakšne so te spremembe, kako bodo vplivale na tek izvršilnih postopkov, bodo pripomogle k učinkovitosti postopka in k hitrejšemu reševanju upniško dolžniških razmerij, kako bo varovanje pravic dolžnikov v postopku prodaje nepremičnin vplivalo na položaj upnika in kaj zanj prinašajo evropske uredbe?
Sistematični pregled sprememb, ki jih prinaša novela ZIZ-L, bosta predavateljici predstavili po smiselnih sklopih, ne le kot spremembo posameznega člena ali njegovega dela, ampak v okviru dela postopka, ki se spreminja. Pri vsaki spremembi bomo odgovorili na ključno vprašanje za uporabnika: kaj sprememba pomeni za položaj upnika, kaj za dolžnika ali za dolžnikove dolžnike.
Predavateljici bosta podali pregled vseh sprememb in predvidenih posledic, ki jih bodo imele na vaš položaj v postopku izvršbe.

PREDAVATELJICI

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in skoraj tri leta na specializiranem Stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka ter ena od avtoric urejene stečajne sodne prakse e-paketa dr. Nine Plavšak.
Elizabeta ŽGAJNAR, univ. dipl. prav., od leta 2008 sodnica na izvršilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani, pred tem na Okrožnem sodišču v Ljubljani na oddelku za gospodarsko sodstvo, še prej pa osem let na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani. Je sodnica z bogatimi izkušnjami izvršilnega postopka, pridobljenimi na prvi in pritožbeni stopnji.

 PROGRAM

1. Spremembe, ki se nanašajo na tek izvršilnega postopka – spremembe pri izvršbi na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova, seznam dolžnikovega premoženja, umik predloga za izvršbo in možnost upnika, da obdrži zastavno pravico, možnost sodišča prve stopnje v primeru utemeljene pritožbe, razveljavitev potrdila o pravnomočnosti, popravek in razveljavitev potrdila o izvršljivosti itd.
2. Spremembe, ki se nanašajo na izvršilna sredstva v postopku izvršbe – npr. spremembe pri prodaji nepremičnin v izvršbi, vpis v register neposestnih zastavnih pravic, neizveden in neuspešen rubež, javna dražba, spletni iskalnik premičnin, elektronska javna dražba, prodaja dolžnikove nepremičnine in varovanje dolžnikovega položaja v postopku prodaje, ponovna ugotovitev vrednosti nepremičnine, uporabe starejše cenitve v postopku in izvršba na nematerializirane vrednostne papirje. Pregled sprememb, ki so povezane s poslovanjem izvršiteljev v postopku izvršbe.
3. Spremembe, ki se nanašajo na pravna sredstva v izvršbi, novosti predloga za odlog izvršbe v primeru prodaje dolžnikove nepremičnine, ugovor zoper pravno nasledstvo, razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti itd.
4. Novosti, povezane z izvajanjem uredb EU v Republiki Sloveniji in pregled postopka pri čezmejni zamrznitvi računov: spremembe glede priznanja in izvrševanja tujih sodnih odločb, tujih poravnav in tujih javnih listin v RS; evropski nalog za zamrznitev bančnih računov; postopki o pristojnosti in učinkovitem izvajanju uredbe Evropske unije za izvršitev tuje sodne odločbe, ko v RS ni treba izvesti postopka priznanja in izvršitve.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € neto (195,20 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava