vabimo na seminar

 PREDSTAVITEV NOVOSTI ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU – NOVELA ZIZ-L


petek, 8. december 2017, 9.00–13.15
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Novela ZIZ-L, še ena v vrsti sprememb Zakona o izvršbi in zavarovanju, tudi tokrat prinaša precej novosti.
Kako bodo spremembe vplivale na tek izvršilnih postopkov, na njihovo učinkovitost in predvsem na možnost hitrejše ureditve upniško dolžniških razmerij? Odgovore na ta vprašanja bosta dala čas in sodna praksa. Uporabniki izvršbe ne morejo spremljati učinkovitosti sprememb na dolgi rok. Informacije o tem, kaj se spreminja, kako bo to vplivalo na postopke v teku, na bodoče postopke in na način poslovanja s pogodbeniki, potrebujejo takoj!
Na seminarju bomo sistematično pregledali vse spremembe, ki jih prinaša novela. Razdelili jih bomo na smiselne sklope, saj se velikokrat le tako razlogi zakonodajalca za spremembe pokažejo kot logične rešitve. Razumevanje razlogov za uveljavitev sprememb pomeni tudi njihovo razumevanje in pravilno uporabo v praksi. Ogledali si jih bomo ne le kot spremembe posameznega člena ali njegovega dela, ampak v kontekstu dela postopka, ki ga spreminjajo. Pri vsaki spremembi bomo odgovorili še na ključno vprašanje: kaj pomeni za položaj upnika, kaj za dolžnika ali za dolžnikove dolžnike, torej tiste, ki morajo skrbeti za pravilno realizacijo sklepov v postopku izvršbe.

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem in stečajnem oddelku v Ljubljani, avtorica strokovnih člankov s področja izvršbe in stečaja.

 PROGRAM

1. Pregled sprememb, ki jih prinaša novela ZIZ-L:
Spremembe, pomembne za tek izvršilnega postopka – spremembe pravil o seznamu dolžnikovega premoženja, umik predloga za izvršbo in možnost upnika, da obdrži zastavno pravico, možnost sodišča prve stopnje v primeru utemeljene pritožbe, razveljavitev potrdila o pravnomočnosti, popravek in razveljavitev potrdila o izvršljivosti itd.
Spremembe na področju izvršbe dovoljene na podlagi izvršilnega naslova ali verodostojne listine.
Spremembe, ki se nanašajo na izvršilna sredstva v postopku izvršbe, npr. spremembe pri prodaji nepremičnin v izvršbi, vpis v register neposestnih zastavnih pravic, neizveden in neuspešen rubež, javna dražba, spletni iskalnik premičnin, elektronska javna dražba, spremembe pri prodaji dolžnikove nepremičnine, ki bodo močno vplivale na tek postopka in možnosti upnikov do poplačila, ponovna ugotovitev vrednosti nepremičnine in možnost uporabe starejše cenitve v postopku itd.
Spremembe, ki se nanašajo na poslovanje izvršiteljev – dolžnost izvršitelja, da upniku povrne stroške, če je zahteva za obračun utemeljena, razrešitev izvršitelja in možnosti upnika v primeru določitve prevzemnika itd.
Spremembe, ki se nanašajo na pravna sredstva v izvršbi – dopustnost revizije, nova pravila pri ugovoru zoper pravno nasledstvo, razveljavitev potrdila o pravnomočnosti itd.
Spremembe, ki se nanašajo na predlog za odlog izvršbe – dodatne možnosti dolžnika za odložitev izvršbe v primeru, ko se prodaja dolžnikova nepremičnina, del postopka, ki bo vplival na hitrost in položaj upnika.

2. Novosti zakona, potrebne zaradi izvajanja uredb EU v Republiki Sloveniji.

3. Novosti zakona zaradi izvajanja uredbe o čezmejni zamrznitvi računov.

Del sprememb bo pozitivno vplival na hitrost teka postopka, povečal bo informacijsko dostopnost do prodaj in s tem povečal število potencialnih kupcev, omejil bo možnosti vplivanja na doseženo prodajno ceno z raznimi dogovori med potencialnimi kupci, racionaliziral bo možnosti ugotavljanja obsega dolžnikovega premoženja.
Na drugi strani pa zakon ponuja precej rešitev, ki jemljejo izvršbi njeno temeljno načelo – hitrost in čim boljše poplačilo upnika. Gre za spremembe, namenjene izključno varovanju položaja dolžnika. S poznavanjem celotne materije lahko uporabnik realno oceni možnosti v izvršbi, rezultat vrednostno ovrednoti in določi približno časovnico, ki jo spremenjen postopek prinaša.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € neto (195,20 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava