zaposlene na občinah, upravnih enotah, projektivnih birojih, odvetniških pisarnah ter vse tiste, ki se pri svojem delu srečujejo s tovrstno problematiko, vabimo na seminar

NADZOR NAD PROCESNIM POSLOVANJEM V ORGANIH DRŽAVNE UPRAVE IN LOKALNIH SKUPNOSTIH


četrtek, 29. junij 2017, 9.00–13.00
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Z izvajanjem ustreznega upravnega postopka organi zagotavljajo oblikovanje pravilne in zakonite odločitve, kakovostno upravno poslovanje pa je bistveno za zagotavljanje javnosti dela oziroma minimalnega standarda za delovanje javne uprave v razmerju do strank. Ena izmed oblik nadzora nad upravnimi postopki in upravnim poslovanjem je tudi upravni inšpekcijski nadzor.
Cilj seminarja je preventivno delovanje za doseganje višje ravni procesnega in upravnega poslovanja in tudi osvežitev znanja, ki ga javni uslužbenci že uporabljajo pri delu. Namenjen je vsem, ki vodijo upravne postopke oziroma v njih odločajo in jih zavezuje spoštovanje pravil upravnega poslovanja.

PREDAVATELJICA

Mag. Mateja JAKLIČ, upravna inšpektorica Inšpektorata RS za javni sektor, s 15-letnimi delovnimi izkušnjami s področja vodenja najzahtevnejših upravnih postopkov in drugih področij dela, ki se nanašajo na regulativo javne uprave in strokovne naloge.

PROGRAM

Upravni postopek in upravno poslovanje.
Vrste nadzora nad upravnimi postopki in upravnim poslovanjem.
Upravni inšpekcijski nadzor: namen, kdaj se uvede, pristojnosti, kdo so zavezanci, kaj je predmet nadzora,  kako poteka nadzor, ukrepi ali predlogi za izboljšanje poslovanja.
Posamezni instituti upravnega postopka in upravnega poslovanja in problematika njihove izvedbe v praksi (npr. občevanje organov in strank, upravljanje z dokumentarnim gradivom, postopek izvedbe dokazov, pridobivanje in posredovanje podatkov, posredovanje informacij javnega značaja, oblike upravnih aktov, vročanje, postopanje s pravnim sredstvom, ugotavljanje pravnomočnosti in rešitev zadev, hramba dokumentarnega gradiva itd.)

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 100 € neto (122 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava