računovodkinje, poslovne sekretarke in vse tiste, ki se v okviru vzgojno-izobraževalnih zavodov ukvarjate z izvršbo, vabimo na seminar

MALA ŠOLA IZVRŠBE ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE


sreda, 17. oktober 2018, 9.00–13.15
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Uspešna spomladanska Mala šola izvršbe, namenjena zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, nas je spodbudila, da vas ponovno povabimo medse. Tudi tokrat se bomo posvetili specifičnim težavam, s katerimi se srečujete šole, vrtci in drugi, ki se ukvarjate z vzgojo, takrat, ko se znajdete v položaju upnika in izterjujete neplačane storitve. Znanje izvršbe je eden od predpogojev za uspešno izterjavo, za pravilno oceno položaja, v katerem ste, za pravilno presojo, kdaj potrebujete pomoč odvetnika in realno oceno možnosti za uspeh v postopku. Na drugi strani vas nepoznavanje pravil izvršbe lahko pripelje do nepopravljivih napak, do dodatnih, nepotrebnih stroškov, ki povečujejo vašo terjatev in do ravnanj, s katerimi sami podaljšujete postopek.
Šola je namenjena vsem, ki se ukvarjate z izvršbo, pa se pri svojem delu srečujete z vprašanji, na katera ne najdete odgovorov. Za jasnost in preglednost bomo postopek izvršbe pregledali po zaključenih sklopih, z razpredelnicami, ki vam bodo v pomoč tudi pri samostojnem delu, z vzorci, ki jih boste uporabljali v komunikaciji s sodiščem.
Izvršba je skupek različnih življenjskih situacij, ki jih ne moremo vedno  predvideti. Zato postopek najlažje razumemo, če se pravnih pravil učimo iz konkretnih primerov. Specifične situacije, s katerimi se pri izterjavi srečujete tisti, ki delate v vzgoji in izobraževanju, zahtevajo znanje dodatnih predpisov in poznavanje sodne prakse, ki ureja to področje. Vabimo vas, da nam najkasneje teden dni pred izobraževanjem posredujete svoja vprašanja in dileme, da najdemo rešitve, ki vam bodo v pomoč pri nadaljnjem delu.

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in skoraj tri leta na specializiranem Stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka ter ena od avtoric urejene stečajne sodne prakse e-paketa dr. Nine Plavšak.

 PROGRAM

Razlikovanje med izvršbo na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova:
razlike med obema postopkoma in zakaj jih moramo poznati,
– grafični prikaz teka postopka pri izvršbi na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova,
– novela ZIZ-L in nova pravila, ki jih moramo poznati za pravilno vodenje postopka, 
– sodna praksa, ki se je izoblikovala na podlagi sprememb iz novele ZIZ-L in je pomembna za izterjavo,
– kako ravnati, če se naš dolžnik znajde v postopku osebnega stečaja,
– kakšne so možnosti izterjave dolžnika v osebnem stečaju in obveznosti  in možnosti upnika v takem postopku,
– kako nadzorovati, ali je naš dolžnik v osebnem stečaju.

Izvršba na podlagi verodostojne listine:
kaj se dogaja pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
zastaranje računov,
na koga glasi račun in kdo je dolžnik v postopku, kdo je naslovnik računa – otrok ali starši, eden ali oba starša,
kdaj je treba dolžniku poslati opomin in kakšna je njegova vsebina, obveznost pošiljanja opominov na račune, izdane v zvezi s storitvami vzgoje in izobraževanja,
kako pravilno reklamirati račun in kakšno reklamacijo mora upnik upoštevati,
delna reklamacija računa,
kdaj je čas za vložitev predloga za izvršbo,
kaj so verodostojne listine,
pristojnost sodišča za vložitev predloga za izvršbo,
kje vložim predlog za izvršbo,
kaj je COVL in kako posluje,
najpogostejše napake pri vlaganju predlogov za izvršbo,
sodna taksa za vložitev predloga,
kako pravilno izpolnim predlog za izvršbo,
posledice izdaje sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine za upnika in dolžnika.

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova:
kaj se dogaja pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova,
– kakšne so prednosti upnika, ki ima izvršilni naslov proti svojemu dolžniku,
– kaj je izvršilni naslov in kdaj je lahko podlaga za vložitev izvršbe,
kakšna je razlika med predlogom, vloženim na podlagi verodostojne listine in tistim, ki je vložen na podlagi izvršilnega naslova,
kje vložim izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, koliko znaša sodna taksa in kako izgleda predlog za začetek postopka,
na kaj moram biti pri sestavi pozoren,
posledice izdaje sklepa o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova za upnika in dolžnika.

Vročanje sklepov o izvršbi:
kako se vroča sklepe o izvršbi; pregled osnovnih pravil o vročanju sodnih pošiljk,
kako pravilno izračunam rok za vložitev pravnega sredstva,
kako izračunam rok za vložitev ugovora, če je sklep vročen s fikcijo,
najpogostejše napake pri računanju rokov,
kaj pomeni napačno izračunan rok za upnika in kaj za dolžnika,
sprememba naslova v postopku in posledice,
kaj lahko dolžnik stori po prejemu sklepa o izvršbi, da postopek zavleče,
ali se lahko po začetku izvršilnega postopka z dolžnikom še dogovarjam.

Najpogostejši ugovorni razlogi pri izvršbi na podlagi verodostojne listine in ugovor pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova:
  zakaj je pri ugovornih razlogih pri izvršbi na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova razlika, jo mora upnik poznati in zakaj,
– dolg je zastaral,
nisem dolžnik,
– solidarna odgovornost staršev za plačilo obveznosti otroka,
dolg je manjši od zneska, ki ga upnik terja od mene,
obveznosti so mi bile odpuščene v postopku osebnega stečaja,
sem v postopku osebnega stečaja,
ne vem, ali moj dolg sploh obstaja,
omejitve ugovornih razlogov pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova.

 Druge vrste ugovorov:
ugovor po izteku roka,
ugovor tretjega; kdo ga lahko vloži, kakšne so posledice in kaj pomeni za upnikovo terjatev; novosti, ki jih prinaša zadnja sprememba zakona.

Izvršilna sredstva:
kaj so izvršilna sredstva,
ali lahko med postopkom spremenim izbrano sredstvo izvršbe, kako sestavim predlog za spremembo sredstva izvršbe,
na katero dolžnikovo premoženje lahko sežem v izvršbi po izdaji sklepa o izvršbi,
– zakaj so določeni predmeti izvzeti iz izvršbe, mora upnik poznati ta pravila, ali je to dolžnost izvršitelja,
 ali se kot dolžnik lahko izognem izvršbi na določeno premoženje in kako.

Izvršba na dolžnikove prejemke:
kakšne omejitve veljajo pri izvršbi na dolžnikove prejemke in kdo jih lahko uveljavlja,
kdo mora paziti na pravilno izvrševanje sklepov o izvršbi?
– kakšne so obveznosti delodajalca, ki prejme sklep o izvršbi za svojega zaposlenega; odgovornost delodajalca pri realizaciji izvršbe,
kako se izračuna obseg zasega dolžnikove plače, če je ta zaposlen za polovični delovni čas. Kako se izračunajo omejitve na plačo, če je dolžnik zaposlen pri dveh delodajalcih, pri vsakem za polovični delovni čas,
– ali delodajalec lahko rubi regres, preživnino, otroške dodatke,
vzdrževani družinski člani, kdo so in kdo nadzoruje, ali jih je dolžnik dolžan preživljati,
možnost upnika, da nadzoruje pravilnost zasega prejemkov svojega dolžnika,
kako je z določitvijo zneska za vzdrževane družinske člane, če sta oba starša v postopku izvršbe. Ali se v takem primeru znesek za vzdrževanega družinskega člana prizna le enemu, obema ali vsakemu pol,
dolžnik – oče dveh otrok je v postopku izvršbe. Ali lahko kot olajšavo (povečanje razpoložljivega dela plače) uveljavlja oba otroka ali vsak od staršev uveljavlja enega,
koliko mora ostati dolžniku, če preživlja mladoletnega otroka, kako je z izračunom, če preživlja enega otroka iz prejšnjega zakona in enega iz sedanjega zakona in razpoložljivi del plače ne zadošča za oba,
kdo so vzdrževani člani in kako jih dolžnik uveljavlja, kdo je dolžan kontrolirati, ali pri dolžniku še vedno obstaja dolžnost preživljanja,
kaj je administrativna prepoved, ali lahko dolžnik določi višji znesek administrativne prepovedi, kot jo določa zakon.

Izvršba na dolžnikove premičnine in položaj izvršitelja v postopku:
kdaj je treba v postopku določiti izvršitelja in kako si ga izberem,
– kakšni so stroški dela izvršitelja,
kaj moram vedeti o poslovanju izvršitelja, da se moj dolg ali terjatev med postopkom po nepotrebnem ne povečuje,
kateri predmeti so iz izvršbe izvzeti in kako se taka omejitev uveljavi,
ali izvršitelj lahko zarubi predmet, za katerega dolžnik trdi, da ni njegov,
kaj pomeni zaznamba rubeža v uradni evidenci; ali je to dovolj za prodajo dolžnikove premičnine,
rad bi obročno poravnal svoj dolg, kako naj to storim, da bodo moji stroški, povezani s tem, čim nižji,
kako izvršitelj poplača upnike, če jih je več,
kaj je deložacija in kdaj jo izvršitelj opravi,
kako dosežem, da sodišče opravo izvršbe za določen čas odloži,
zdi se mi, da izvršitelj ne rubi dovolj, kaj lahko storim,
kako poteka prodaja zarubljenih predmetov,
kdo lahko kupuje in kakšna so pravila o javnih dražbah.

Izvršba s prodajo dolžnikove nepremičnine:
kdaj naj upnik seže na dolžnikovo nepremičnino,
kako je z vprašanjem nesorazmernosti med dolgom in vrednostjo nepremičnine,
koliko stane cenitev nepremičnine; kaj, če se z njo ne strinjam,
ali dolžnik lahko predlaga drugo sredstvo izvršbe namesto prodaje nepremičnine,
do kdaj lahko dolžnik prostovoljno poplača dolg in ustavi postopek javne dražbe nepremičnine.

Odgovori na vprašanja.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava