vabimo na seminar

 IZVRŠILNI POSTOPEK

Izvršilni postopek in spremembe, ki jih prinaša ZIZ-L; izvršba na dolžnikove prejemke, premične stvari ter izvršba s prodajo dolžnikove nepremičnine; izvajanje uredb EU v RS, čezmejna zamrznitev računov in evropski plačilni nalog in izvršilni naslov


torek, 13. februar 2018, 9.00–13.15
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Izvršilni postopki so najbolj množični sodni postopki pri nas. Posameznik nastopa v njih kot upnik ali dolžnik, v obeh primerih pa mora poznati pravila postopka, da lahko zaščiti svoje pravice in se izogne napakam, ki so v izvršbi praviloma nepopravljive.
Zakon o izvršbi in zavarovanju se pogosto spreminja, spremembe pa vsakič prinesejo tudi novo sodno prakso.
Prvi del seminarja smo namenili splošnim pravilom zakona in sodni praksi v postopku izvršbe. Pogledali bomo, kje in kako se upnik lahko izogne zastojem v postopku in kakšna naj bodo njegova ravnanja, da zastojev ne povzroča sam. Pregledali bomo tudi najpogostejša izvršilna sredstva, spremembe, ki jih prinaša novela ZIZ-L in se posvetili vprašanjem, na katera sami ne najdete odgovorov.
V drugem delu se bomo posvetili uredbam, ki urejajo čezmejno izterjavo. Pregledali bomo pravila, postopke in njihovo realizacijo v praksi, saj je poznavanje tega področja nujno za vse, ki imate poslovne partnerje v drugih državah članicah.

PREDAVATELJICI

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in skoraj tri leta na specializiranem Stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka ter ena od avtoric urejene stečajne sodne prakse e-paketa dr. Nine Plavšak.
Elizabeta ŽGAJNAR, univ. dipl. prav., od leta 2008 sodnica na izvršilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani, pred tem na Okrožnem sodišču v Ljubljani na oddelku za gospodarsko sodstvo, še prej pa osem let na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani. Je sodnica z bogatimi izkušnjami izvršilnega postopka, pridobljenimi na prvi in pritožbeni stopnji.

 PROGRAM

Maja LAJEVEC, 9.00–11.45 (odmor ob 10.30)
1. Razlike med izvršbo na podlagi verodostojne listine in izvršilnim naslovom ter novosti, ki jih prinaša novela ZIZ-L:
– razlike med izvršilnim naslovom in verodostojno listino in zakaj moramo te razlike poznati;
– ugovorni postopek pri eni in drugi vrsti izvršbe s primeri;
– način izvrševanja sklepov pri eni in drugi vrsti izvršbe;
2. Izvršilna sredstva:
– kaj so izvršilna sredstva in kaj predmeti izvršbe;
– možnost spremembe izbranega sredstva med postopkom;
– postopek spremembe sredstva na predlog dolžnika;
– spremembe, ki jih prinaša novela ZIZ-L.
3. Izvršba na dolžnikove prejemke:
– omejitve (101. člen ZIZ) pri izvršbi na dolžnikove prejemke in kdo jih lahko uveljavlja;
– prejemki dolžnika, ki so iz izvršbe izvzeti (102. člen ZIZ) in kako preprečiti zlorabe;
– odgovornost delodajalca za pravilno realizacijo sklepa o izvršbi;
– pravila o izračunu obsega zasega dolžnikove plače; kako se dolžnikov razpoložljivi del plače lahko poveča; kako upnik nadzoruje pravilnost zasega; delo za polovični delovni čas, izračun zasega; vračunavanje regresa, preživnine, otroškega dodatka;
– vzdrževani družinski člani in izračun zneska, ki dolžniku za njih pripada ter preprečevanje zlorab;
– dolžnost delodajalca pri ugotavljanju obveznosti dolžnika do preživljanja;
– kaj je administrativna prepoved, kako se upošteva in omejitve, ki zanjo veljajo;
– novosti, ki jih pri tem izvršilnem sredstvu prinaša ZIZ-L.
4. Izvršba na dolžnikove premične stvari:
– sredstvo in predmet izvršbe;
– predmeti, ki so izvzeti iz izvršbe (79. člen ZIZ) in kako se omejitev uveljavi;
– določitev izvršitelja, kako se ga izbere in predvideni stroški;
– pravila poslovanja izvršitelja in sodna praksa tega dela postopka;
– kaj pomeni rubež in kaj zaznamba rubeža v uradni evidenci;
– neuspešen in neizveden rubež premičnin;
– odlog oprave izvršbe za določen čas in posledice za upnika in dolžnika; kaj na tem področju prinaša novela ZIZ-L;
– cenitev in prodaja zarubljenih predmetov;
– seznam dolžnikovega premoženja in novosti, ki jih prinaša novela ZIZ-L.
 5. Izvršba s prodajo dolžnikove nepremičnine in prisilna izselitev dolžnika iz prodane nepremičnine:
– ugotovitev lastništva nepremičnine;
– postopek prodaje nepremičnine;
– cenitev nepremičnine, pomen cenitve in kako ravnati, če se z njo ne strinjamo; ponovna ugotovitev vrednosti nepremičnine;
– nakup nepremičnine na javni dražbi;
– kakšne možnosti daje zakon dolžniku v postopku prodaje njegove nepremičnine; kako novela ZIZ-L ureja položaj dolžnika v primeru postopka prodaje nepremičnine; izterjava nesorazmerno majhnega dolga in varstvo dolžnika po noveli ZIZ-L;
– prostovoljno poplačilo dolga v postopku izvršbe;
– odlog izvršbe in pravila, ki jih prinaša novela ZIZ-L;
– nakup zasedene nepremičnine v izvršbi – možnosti kupca in postopek;
– kako poteka prisilna izselitev dolžnika iz prodane nepremičnine;
– poplačilo upnikov pri prodaji nepremičnine;
– novosti, ki jih bo prinesla novela ZIZ-L.

Elizabeta ŽGAJNAR, 11.45–13.15
1. Izvajanje uredb EU v Republiki Sloveniji:
– splošna pravila;
– Uredbe, pri katerih ni treba izvesti postopka priznanja in izvršitve;
2. Čezmejna zamrznitev bančnih računov po Uredbi 655/2014/EU:
– namen Uredbe;
– za katere primere je Uredba namenjena;
– kaj je čezmejni primer;
– kdaj je mogoče začeti postopek za pridobitev naloga za zamrznitev;
– pristojnost sodišča za pridobitev naloga za zamrznitev;
– pogoji za pridobitev naloga za zamrznitev;
– vsebina predloga, obrazci, dokazila;
– varščina kot pogoj za izdajo naloga;
– pridobivanje podatkov o dolžnikovih računih;
– odločanje sodišča o predlogih za zamrznitev in pravila, ki se uporabljajo;
– trajanje, preklic in izvršitev naloga;
– pravna sredstva v postopku zamrznitve bančnih računov.
3. Evropski plačilni nalog:
– kdaj se uporabi in kakšna so pravila;
– postopek pri Evropskem plačilnem nalogu;
– pravna sredstva;
– pristojnost sodišča.
4. Evropski izvršilni naslov:
– kdaj se uporabi in kakšna so pravila;
– postopek pri evropskem izvršilnem naslovu;
– pravna sredstva;
– pristojnost sodišča.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € neto (195,20 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava