vabimo na seminar

INŠPEKCIJSKI POSTOPEK V OBČINAH

Inšpekcijski nadzor

Izvršba kot del inšpekcijskega postopka


sreda, 10. april 2019, 9.00–13.00
Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

PREDAVATELJA

Polona ČERNE, univ. dipl. inž. gradbeništva, z delovnimi izkušnjami tako iz gospodarstva, kjer je opravljala delo projektanta statika, kot z izkušnjami iz javne uprave na lokalni in državni ravni. Trenutno  je zaposlena kot gradbeni inšpektor, pred tem je izkušnje pridobivala kot občinski inšpektor.
mag. Darko GRADIŠNIK, univ. dipl. pravnik, z 11-letnimi delovnimi izkušnjami kot tržni inšpektor, ki jih je pridobil v neposrednem inšpekcijskem nadzoru nad spoštovanjem določb predpisov, za katere je bil pristojen, in vodenjem postopkov izvršb. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je magistriral s področja inšpekcijskih pooblastil. Trenutno je zaposlen kot upravni inšpektor v inšpektoratu za javni sektor, kjer nadzoruje upravne postopke organov. Pred tem je delal kot pravnik v eni izmed večjih samoupravnih lokalnih skupnostih, kjer je pripravljal predpise s področja delovanja teh skupnosti.

 PROGRAM

Polona Černe
– Odločanje občinskega inšpektorja po Gradbeni zakonodaji (GZ) in Zakonu o cestah (ZCeS-1);
– Uporaba Uredbe o vrstah objektov;
– Objekt po novi gradbeni zakonodaji (napram Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1);
– Vzdrževanje objektov;
– Kdaj objekt postane nevaren in kako postopa občinski inšpektor v teh primerih.

Darko Gradišnik
– Izvršba kot zadnji stadij upravnega (inšpekcijskega) postopka – prisilna realizacija odločbe;
– Načini izvršbe;
– Sklep o dovolitvi upravne izvršbe;
– Izvršba za nedenarne obveznosti – izvršba po drugih osebah, izvršba s prisilitvijo;
– Ureditev izvršbe po Gradbenem zakonu in Zakonu o cestah;
– Ustavitev izvršbe.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava