vabimo na spletni seminar

INŠPEKCIJSKI NADZOR

Inšpektor za okolje nas ne more presenetiti


petek, 15. oktober 2021, 10.00–11.30
SPLETNI SEMINAR

Obisk inšpektorja za okolje je za podjetje stresen dogodek. Kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor? Katero dokumentacijo je treba pripraviti? Na katere pogoste napake, ki jih ugotavljajo okoljski inšpektorji, morate biti še posebej pozorni?
Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora se ugotavlja, ali spoštujete vse prepovedi, omejitve in druga pravila ravnanja, ki jih določa zakonodaja s področja varstva okolja. Ali vam bo inšpektor izdal le opozorilo ali odločbo? Boste dobili kazen?
Z informacijami, ki jih boste pridobili na seminarju, vas inšpektor za okolje ne bo več mogel presenetiti, saj boste imeli pripravljeno dokumentacijo, poznali boste potek inšpekcijskega nadzora, seznanjeni boste s svojimi pravicami ter pooblastili in odgovornostmi inšpektorja. V primeru, da bo inšpektor ugotovil pomanjkljivost ali nepravilnost, boste vedeli, kaj sledi in kako nepravilnosti odpraviti.
Suvereno in samozavestno boste sodelovali v inšpekcijskem nadzoru!

PROGRAM

• Pooblastila in pristojnosti okoljske inšpekcije
• Inšpekcijski nadzor
– Ali mora inšpektor najaviti svoj nadzor, koliko prej, ali lahko pride nenajavljen?
Ali mora vnaprej najaviti, kaj bo pregledoval?
Ali inšpektor sodeluje pri postopkih izdaje raznih dovoljenj in soglasij, pri jemanju vzorcev in izvajanju meritev obratovalnega monitoringa?
Do vpogleda v katere dokumente je inšpektor upravičen in do katerih ni?
Kolikokrat se lahko pregledu izognemo in kakšne so posledice?
Kaj se zgodi, če pride inšpektor in odgovorne osebe ni?
Ali lahko inšpektor sam vstopi v poslovne prostore?
• Potek inšpekcijskega postopka
Kako poteka inšpekcijski nadzor?
V kolikšnem času moramo prejeti zapisnik pregleda?
Kaj, če se z zapisnikom ne strinjamo?
V kolikšnem času moramo odgovoriti, če se z zapisnikom ne strinjamo?
Ali lahko zahtevamo drugo mnenje?
• Ukrepanje
Kaj se zgodi, če inšpektor ugotovi napake in jih v določenem času ne moremo odpraviti?
Kaj pomeni, če dobimo opozorilo ali odločbo? Kakšna je razlika?
V kolikšnem času moramo odgovoriti, če se z odločbo ne strinjamo?
• Odprava nepravilnosti
V kolikšnem času moramo odpraviti napake?
• Prisilitev/izvršba
Kaj, če napak ne popravimo, kakšne so posledice?
• Prekrškovni postopek
Kakšne so kazni? Kdaj lahko dobimo le opomin?
• Primeri iz prakse
Kateri so najpogostejši pregledi inšpektorjev in katere najpogostejše napake podjetij?

PREDAVATELJICA

Polonca POLJANEC PERIČ, univ. dipl. inž. kemije, kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor je 17 let opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov, sedaj pa že več let v podjetju Environ strankam svetuje pri vseh vprašanjih v zvezi z okoljem, opravlja ocene stanja obratovanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja, predlaga rešitve in nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij. Stranke pripravlja na pregled inšpektorjev za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki ipd., svoje znanje pa predaja tudi na izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 50 € neto (61 € z DDV).

Prijava