vabimo na spletni seminar

GRADBENI ZAKON ZA INVESTITORJE IN PROJEKTANTE

sreda, 19. oktober 2022, 9.00–13.30
SPLETNI SEMINAR

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

ZAPS je seminarju dodelila 3 kreditne točke – sklop A.


 PREDAVATELJICA

Aleksandra VELKOVRH, dipl. gr. ing., spec. javn. uprav.

Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje, Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij in Ministrstvu za notranje zadeve, bila je dolgoletna gradbena inšpektorica in vodja medobčinskega inšpektorata, Inšpektorata RS za okolje in prostor in Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor. Je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem, avtorica prispevkov, knjig in priročnikov s področja gradbene zakonodaje. 


PROGRAM

1. SPLOŠNO O GRADITVI OBJEKTOV

– graditev, gradnja

– objekt – primerjava z GZ

– eGraditev, PIS

– prehodna obdobja


2. NOVOSTI

– manjše rekonstrukcije, uredba

– začasni objekti, pravilnik

– druge novosti


3. GRADNJA

– izpolnjevanje pogojev za začetek gradnje z vidika investitorja

– gradnja brez gradbenega dovoljenja (vzdrževalna dela, VDJK, manjša rekonstrukcija)

– gradnja brez gradbenega dovoljenja s prijavo začetka gradnje

– gradnja z gradbenim dovoljenjem in prijavo začetka gradnje


4. PROJEKTNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA IN PROJEKTIRANJE

– investitor kot naročnik projektne in druge dokumentacije

– obveznost izvedbe projektnega natečaja

– projektant

– vodja projektiranja – sprememba GZ-1

– projektna dokumentacija

– obveznost izdelave PZI 

– druga dokumentacija

– obveznost projektantskega nadzora?, sodelovanje projektanta med gradnjo

– na kratko spremembe pri pravilniku o dokumentaciji (če bo sprejet pred 19. oktobrom 2022)


5. PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA

– projektni in drugi pogoji

– mnenja

– soglasja


6. GRADBENO DOVOLJENJE

– spremembe pri izdaji gradbenega dovoljenja

– vloge investitorja, stranskega udeleženca in mnenjedajalca

– komunalni prispevek, prehodno obdobje, priprava na 1. 1. 2024

– nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo

–pravnomočnost, gradnja na lastno odgovornost, dokončnost

– veljavnost GD


7. UPORABNA DOVOLJENJA

– pogoji za pridobitev dovoljenja in uporabo (s tehničnim pregledom, brez tehničnega pregleda)

– spremembe za enostanovanjske stavbe

– novo – uporabna dovoljenja za obstoječe objekte


8. LEGALIZACIJE razlike med postopki

– odločba o obstoju objekta

– objekti daljšega obstoja

– legalizacije


9. INVESTITOR

– GZ-1, namen razmerja javnopravna in civilnopravna zakonodaja

– naročanje gradnje z gradbenim dovoljenjem, vzdrževalnih del, VDJK

– pisne pogodbe

– preglednica Proces graditve

– obveznosti investitorjev

– prenosi obveznosti na pogodbenike

– zakoličba

– ureditev gradbišča, označitev

– obvezna dokumentacija, ki jo na gradbišču zagotovi investitor

– postopanje pri spremembah med gradnjo

– naročilo projekta, zahteve do projektanta

– naročilo nadzora, razširjen nadzor

– naročilo gradnje, zahteve do izvajalcev


10. KRATKA PREDSTAVITEV SPREJETIH PODZAKONSKIH PREDPISOV

11. VPRAŠANJA IN ODGOVORI

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 220 € in vključuje gradivo v elektronski obliki.

Prijava