vabimo na spletni seminar

RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL IN POSTOPKIH PREDELAVE TER SANKCIONIRANJE NEDOVOLJENIH RAVNANJ


torek, 23. november 2021, 12.00–16.00
SPLETNI SEMINAR

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
ZAPS je seminarju dodelila 3 kreditne točke - sklop B.

PREDAVATELJA

Mirko ŠPRINZER, svetovalec za ravnanje z odpadki in krožno gospodarjenje z viri, PKG Šprinzer Mirko s.p. in Deltaplan d.o.o. Maribor
Aleksandra VELKOVRH, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in v zaporih, vodila več inšpektoratov, bila je dolgoletna gradbena inšpektorica, je avtorica knjig in člankov in dolgoletna predavateljica.

 PROGRAM

1. DEL MIRKO ŠPRINZER
Kako na obravnavanem področju uporabljati zakonodajo in najti svojo vlogo v njej;
Kakšne so obveznosti in odgovornosti posameznih udeležencev – investitorja, projektanta, izvajalca gradbenih del, prevoznika, prevzemnika – zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov;
Posebnosti in dovoljene izjeme;
Potrebna dokumentacija – priprava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pridobitev ocene kakovosti zemeljskega izkopa in ocene primernosti tal območja vnosa, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, vodenje potrebne dokumentacije in evidenc, izdelava poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi;
Posebnosti: rodovitna zemlja – humus in mineralna surovina, pridobljena pri gradbenih delih;
Kako nastale gradbene odpadke predelati, kakšen je njihov status po predelavi, njihova uporabnost v gradbeništvu, legalno dajanje na trg;
Razprava in pojasnila na določenih primerih in vprašanjih udeležencev.

2. DEL – ALEKSANDRA VELKOVRH 
1. Potrebna dokumentacija pri postopku pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja:
– kdo jo zagotovi,
– vrste dokumentacij DGD, PZI in DZO.
2. Inšpekcijski in prekrškovni postopek pri nepravilnem ravnanju z gradbenimi odpadki:
– začetek inšpekcijskega postopka,
– zavezanci v inšpekcijskem postopku,
– potek inšpekcijskega in prekrškovnega postopka,
– ukrepi in pravno varstvo,
– prekrški investitorja,
– prekrški zbiralca gradbenih odpadkov,
– prekrški izvajalca obdelave gradbenih odpadkov.
3. Razprava in pojasnila na konkretnih primerih in vprašanjih udeležencev.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z DDV).

Prijava