specialne pedagoge, svetovalne delavce, izvajalce dodatne strokovne pomoči v vrtcih in osnovnih šolah ter specialne pedagoge in logopede v zdravstvu vabimo na delavnico

GIBANJE IN ZDRAV DOTIK KOT POMOČ ZA IZGRADNJO ZDRAVEGA ŽIVČNEGA SISTEMA OTROK


 četrtek, 18. maj 2017, 9.00–14.00
Hotel Lev, Vošnjakova 1, Ljubljana

Celostna razvojna obravnava otrok s posebnimi potrebami je postala v našem prostoru pomemben segment vzgoje in izobraževanja. Na nivoju predšolske vzgoje in na nivoju osnovnošolskega izobraževanja ni več oddelka, v katerem strokovni kader ne bi potreboval znanja za delo z otroki s specifikami v razvoju. Iz leta v leto narašča delež otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, motnjami pozornosti in koncentracije, hiperaktivnosti, motnjami avtističnega spektra, čustveno vedenjskimi specifikami ter specifičnimi učnimi težavami. Vse več je otrok, ki jih vključujemo v procese usmerjanja v programe s prilagojenim izvajanjem ter dodatno strokovno pomočjo in vse več je strokovnega kadra, ki potrebuje znanja, kako stopati v možgane otrok s specifikami v razvoju.
Možgani otroka se razvijajo v stopnjah in so hierarhično organizirani. To pomeni, da so višje miselne funkcije, kot so govor, spomin, pozornost, koncentracija, sposobnost branja, regulacija vedenja, čustev itd., odvisne od nižjih možganskih struktur, ki jih sooblikuje otrokovo gibanje, igra in socialno okolje.
Namen delavnice je predstaviti znanja in tehnike, kako stopati v nižje možganske strukture, preko katerih se izboljšuje delovanje višjih miselnih funkcij. Izgradnja centralnega živčnega sistema otrok omogoči razvoj centrov v možganski skorji, ki skupaj s sodelovanjem z nižjimi možganskimi strukturami v limbičnemu sistemu in preživetvenih možganih otrokom omogoča celosten razvojni napredek. S tem se prekine začarani krog otrokove odvisnosti od zunanjega vodenja s strani odraslih oseb ter nezmožnost spontanega usklajenega razvoja v skladu z biološkimi danostmi. Otrok, ki mora nenehno kompenzirati svoje razvojne oziroma učne »primanjkljaje«, je otrok, čigar razvojni in šolski napredek je odvisen od nenehnega izoliranega treninga višjih miselnih funkcij, posledice pa se kažejo na čustvenem, vedenjskem in osebnostnem segmentu. Zato je v stroki potreben premik iz obravnave simptomatike v stopanje v nevrološke temelje.

 PREDAVATELJICI

Marjeta KREJČI HRASTAR, višja fizioterapevtka, Brain Gym  in BBA inštruktorica, MNRI specialist 4. stopnja, se intenzivno strokovno izobražuje ter pridobiva klinično prakso, tako v ZDA kot v Evropi, na nivoju neinvazivnih tehnik vstopanja v integracijo primarnih možganskih povezav na podlagi gibanja, katerih rezultat je razvoj tako višjih kot nižjih možganskih funkcij. Vodi rehabilitacijski center, ki se osredotoča na optimiziranje možganskega delovanja. Iskana ni le v Sloveniji, povpraševanja in stranke dobiva tudi iz Avstrije, Hrvaške in Rusije.
Tatjana JAKOVLJEVIĆ, univ. dipl. prof. defektologije, razvojna terapevtka s specialnimi znanji, kot specialna pedagoginja deluje na področju zgodnje obravnave otrok s specifikami v razvoju, pri čemer vključuje načine vstopanja v otrokov razvoj z vidika nevroloških baz v soodvisnosti s primarnim socialnim okoljem; sistemsko deluje na nivoju predšolske vzgoje z namenom implementiranja najnovejših znanj nevroznanosti, ki odkrivajo osnove razvoja otrokovih možganov.

 PROGRAM

Tri dimenzije človeškega telesa in gibalni razvoj
Razlaga dominantnosti profila
Praktični prikaz gibalnih vaj za povezovanje različnih možganskih predelov
Ciljani sklopi gibalnih aktivnosti (glava, trup, roke, noge, oči) za integriranje refleksov in za izboljšanje delovanja otrokovega telesnega sistema
Načini uporabe gibalnih aktivnosti pri delu z otroki
Način uporabe gibalnih aktivnosti pri individualnem delu z otroki s posebnimi potrebami (DSP)
Način uporabe gibalnih aktivnosti skozi igro
Udeleženci bodo vključeni v praktične delavnice, na katerih se bodo priučili vstopanja v možgansko delovanje preko gibanja, zato priporočamo čim bolj udobna oblačila.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 130 € neto (158,60 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava